Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden DWS

 

Hoofdstuk i: algemene bepalingen

 

Artikel 1 : voorwerp

 

1.1. De Overeenkomst, bestaande uit  de huidige Algemene Voorwaarden en de offerte, regelt de levering door DWS aan de Klant van de diensten bepaald in Artikel 2 van de huidige Algemene Voorwaarden alsook de verlening door DWS van een Licentie zoals gedefinieerd in Hoofdstuk 6 van de huidige Algemene Voorwaarden, voor zover als gespecificeerd in de offerte (hierna tezamen “de Goederen”).

 

1.2. Op elke offerte / bestelling en op de Overeenkomst zijn de bepalingen van de Overeenkomst exclusief en met uitsluiting van eender welke voorwaarden van de Klant van toepassing, zelfs indien onze verkoopsvoorwaarden in strijd zijn met de voorwaarden van de Klant, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de Klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen Partijen. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de overeenkomst gesloten zouden hebben zonder te protesteren tegen de voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de Klant.

 

1.3. Elke Klant wordt onweerlegbaar geacht de bepalingen van de Overeenkomst te kennen en zonder voorbehoud te accepteren.

 

Artikel 2 : diensten en licentie

 

2.1. De Goederen zijn : 

(1) Consultancy, voorzien in Hoofdstuk 2;

(2) ontwikkeling en Installatie, voorzien in Hoofdstuk 3;

(3) Installatie, voorzien in Hoofdstuk 3;

(4) levering van Informaticaproducten, voorzien in Hoofdstuk 4;

(5) Support en Maintenance, voorzien in Hoofdstuk 5.

De Licentie voorzien in Hoofdstuk 6.

 

2.2. DWS is enkel gehouden tot de levering van de Goederen zoals deze gespecificeerd zijn in de Overeenkomst. Alle andere Goederen, voor zover DWS ze kan leveren,  worden in rekening van de Klant gebracht aan de tarieven van kracht op dat ogenblik, dewelke verkrijgbaar zijn op aanvraag en deze 

 

levering zal in voorkomend geval beheerst worden door de Overeenkomst.

 

Artikel 3 : afwezigheid van een band van ondergeschiktheid

 

3.1. De Overeenkomst sluit elke band van ondergeschiktheid uit. Bijgevolg zijn noch DWS, noch haar medewerkers, noch haar personeel of haar onderaannemers, belast met de uitvoering van de Overeenkomst, onderworpen aan het gezag van de Klant en treden niet in een arbeidsrelatie met de Klant.

 

 

 

3.2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de medewerkers van DWS, haar personeel en haar onderaannemers uitsluitend de instructies van DWS volgen en onder haar uitsluitende controle staan.

 

3.3. DWS organiseert haar activiteit op de wijze die zij het meest geschikt acht.

 

Artikel 4 : bestellingen van goederen

 

4.1. Foto’s, catalogi, folders of andere door DWS geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde.

 

4.2. De Klant  bevestigt dat hij, voorafgaandelijk aan het sluiten van het contract, alle noodzakelijke raadgevingen heeft ingewonnen en zich heeft verzekerd dat de Goederen die hij zich voorneemt te bestellen, voldoen aan zijn functionele wensen en aan het gebruik dat hij ervan verwacht. DWS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een vergissing van de Klant met betrekking tot zijn keuze of appreciatie op functioneel vlak.

 

4.3. De Klant maakt aan DWS, al naargelang zijn behoeften, zijn precieze verzoeken om Goederen (hierna “Bestellingen van Goederen”) over. De Bestellingen van Goederen binden DWS niet. DWS zal de Bestellingen van Goederen één per één bevestigen middels een  offerte (elektronisch) ondertekend door de twee Partijen.

 

4.4. De Klant garandeert dat de Bestellingen van Goederen zo precies mogelijk zijn en alle informatie bevatten die DWS in staat moet stellen de wensen van de Klant naar behoren te bepalen.

 

4.5. Elke bestelling van de Klant bindt deze laatste. De medewerkers, handelsvertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen van de Klant worden onweerlegbaar geacht te beschikken over de vereiste lastgeving om deze laatste jegens ons te verbinden. Elke bestelling waarbij de factuur op verzoek van de opdrachtgever aan een derde is geadresseerd, brengt met zich mee dat de opdrachtgever en de derde hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van het geheel der verbintenissen voorzien door de Overeenkomst.

 

Artikel 5 : duur en beëindiging

 

5.1. De Overeenkomst treedt in werking vanaf de datum van ondertekening door beide Partijen van huidige Algemene Voorwaarden en van de toepasselijke offerte. De duur van de Overeenkomst is gelijk aan de duur van alle toepasselijke opdrachten. De Overeenkomst blijft van kracht zolang minstens één toepasselijke opdracht van kracht blijft (dit is, zolang niet alle toepasselijke opdrachten beëindigd zijn). 

 

 

 

5.2. Onverminderd hetgeen werd overeengekomen in de Artikelen 28 en 32 behoudt DWS zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle prestaties op te schorten alsook om de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte, bij aangetekende kennisgeving aan de Klant, bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur alsook in geval van faillissement, de gedeeltelijke of totale stopzetting van de activiteit, de vereffening of de insolvabiliteit van de Klant of bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de Klant.

 

5.3. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig te verbreken mits integrale betaling van het eventueel reeds gepresteerde en de reeds gemaakte kosten alsook mits betaling van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding aan DWS van 45% van de prijs van het nog niet geleverde gedeelte van de Overeenkomst, als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van een eenzijdig verbrekingsrecht.

 

5.4. In geval van ontbinding van de Overeenkomst ten laste van de Klant is DWS gerechtigd tot betaling van het eventueel reeds gepresteerde en de reeds gemaakte kosten en van een forfaitair en onherleidbaar strafbeding ten belope van 90% van de prijs van het nog niet geleverde gedeelte van de Overeenkomst, dit onder voorbehoud van het recht van DWS op een grotere (schade)vergoeding indien DWS meer schade kan aantonen.

 

5.5. De beëindiging van de Overeenkomst veroorzaakt de beëindiging van alle opdrachten en stelt, vanaf de datum van beëindiging, een einde aan elke verplichting de Goederen te leveren. Na de beëindiging van de Overeenkomst voor eender welke reden, betaalt de Klant aan DWS onmiddellijk alle bedragen die krachtens de Overeenkomst verschuldigd zijn. De beëindiging van een opdracht en/of van de Licentie impliceert niet de beëindiging van de Overeenkomst voor zover er nog opdrachten van kracht zijn.

 

5.6. Bij de beëindiging van de Overeenkomst voor welke reden ook, geeft de Klant aan DWS de toestemming om zijn inrichting tijdens de werkuren te betreden teneinde haar materiaal weg te nemen en dit niettegenstaande het bestaan van een gerechtelijke procedure of betwisting tussen DWS en de Klant m.b.t. de Overeenkomst.

 

5.7. Binnen de drie (3) werkdagen na de beëindiging van de Overeenkomst om welke reden ook, bezorgt de Klant alle informatie toebehorend aan DWS, hierin begrepen de dragers waarop deze zich bevindt, terug aan DWS, behalve indien deze informatie door haar vorm of aard niet het voorwerp kan uitmaken van een restitutie. In deze gevallen wordt de informatie en de documentatie vernietigd of uitgewist met de hulp van aan alle aangepaste middelen en de Klant dient binnen de drie (3) werkdagen na de beëindiging schriftelijk te bevestigen te zijn overgegaan tot de vernietiging of uitwissing van de betrokken informatie.

 

5.8. Indien de Klant na het einde van de Overeenkomst, om welke reden ook, opnieuw Goederen afneemt bij DWS volgens het gemeenschappelijk akkoord tussen Partijen hieromtrent, zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden en  de offerte, voor zover deze nog relevant zijn, automatisch op deze nieuwe overeenkomst van toepassing.

 

5.9. Die bepalingen waarvan uitdrukkelijk vermeld is dat ze de duur van de Overeenkomst overleven, om welke reden ook, alsook die bepalingen die bedoeld zijn om de  duur van de Overeenkomst te overleven waaronder, zonder beperking, de Artikelen 9 (Aansprakelijkheden), 10 (Vertrouwelijkheid), 12 (Publiciteit) en 13 (Niet - afwervingsbeding) van de Overeenkomst, blijven van kracht na het einde van de Overeenkomst, voor zolang als nodig voor hun doeleinde.

 

Artikel 6 : prijs en betaling

 

6.1. Als tegenprestatie voor de levering van de Goederen door DWS, betaalt de Klant aan DWS de prijs aangegeven in de betrokken  offerte, goedgekeurd door de Klant. Al onze prijzen zijn netto en B.T.W. of andere taksen exclusief.

 

6.2. Behoudens andersluidende bepaling in de offerte, worden de verplaatsingen, vergaderingen en prestaties door DWS m.b.t. de Goederen, zelfs indien niet voorzien in de offerte, beschouwd als factureerbare uren aan de Klant, aan het tarief van de prestaties bepaald in de offerte.

 

6.3. De Klant betaalt aan DWS op voorlegging van rechtvaardigingstukken alle kosten die DWS heeft moeten betalen m.b.t. de uitvoering van de Overeenkomst.

 

6.4. Behoudens andersluidende bepaling in de offerte, zal DWS op voorhand – dus vóór DWS de uitvoering van de Overeenkomst aanvat –   honderd procent (100 %) van de prijs der Goederen, voorzien in de offerte. DWS vangt de levering van Goederen dus niet aan zonder de betaling te hebben ontvangen.  Indien DWS de uitvoering van de Overeenkomst niet kan aanvatten wegens overmacht of een andere reden aan haar toerekenbaar, is de Klant slechts gerechtigd tot terugbetaling van het betaalde voorschot.

 

6.5. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

6.6. Elke klacht betreffende een factuur, moet ons schriftelijk toegezonden worden binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst, bij gebreke waaraan het protest onontvankelijk is. Een klacht kan in geen geval een opschorting van betaling rechtvaardigen.

 

6.7. Elke factuur van DWS dient door de Klant te worden betaald binnen de veertien (14) dagen volgend op de datum van de factuur en dit door betaling op de bankrekening te dien einde aangeduid. De betaling wordt slechts geacht te hebben plaatsgevonden nadat het volledige verschuldigde bedrag onherroepelijk op de rekening van DWS is overgemaakt. De facturen worden opgesteld in euro en zijn betaalbaar in euro behoudens andersluidende bepaling in de offerte /de Bijlagen.

 

6.8. Zo een factuur – voorschotfactuur of andere – niet volledig betaald is op haar vervaldag houdt DWS zich het recht voor de verdere uitvoering van de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling op te schorten.

 

6.9. Elke niet betaalde factuur zal vanaf haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling vermeerderd worden met laattijdigheidintresten ten belope van één procent (1%) per maand tot de dag der algehele betaling.

 

6.10. Bovendien zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling worden vermeerderd met een strafbeding ten belope van twaalf procent (12 %), met een minimum van vijfenzeventig (75,00) euro en dit onverminderd elke andere schadevergoeding die de Klant zou kunnen verschuldigd zijn ten gevolge van een tekortkoming aan zijn contractuele verplichtingen. De Klant zal tevens alle kosten vergoeden die DWS heeft gedragen teneinde door de Klant verschuldigde bedragen te innen, hierin begrepen redelijke erelonen van raadslieden.

 

6.11. In geval van niet tijdige betaling heeft DWS het recht om een eventueel toegestane korting bij contante betaling te annuleren.

 

6.12. Alle prijzen vervat in de betrokken offerte  zullen, onverminderd eventuele andere aanpassingsmechanismen, jaarlijks worden geïndexeerd in maand van de verjaardag van de betrokken offerte en voor het eerst in maand van de eerste verjaardag van de betrokken offerte.

 

Nieuwe Prijs 

= (aanvankelijke prijs) x (0,2 + 0,8 ( nieuwe index   ))

                                    aanvankelijke index

Waarbij:  De aanvankelijke index de “Agoria” index is van de loonkost (nationaal gemiddelde) van de maand voorafgaand aan inwerkingtreding van de betrokken offerte;

De nieuwe index de “Agoria” index is van de loonkost (nationaal gemiddelde) van de maand voorafgaand aan de maand van de betrokken verjaardag van de betrokken offerte.

 

6.13. Indien de ingevolge Artikel 6.12 aangepaste prijs lager is dan de initiële / vorige van toepassing zijnde prijs blijft de initiële / vorige van toepassing zijnde prijs van kracht.

 

6.14. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van DWS.

 

 

 

 

 

 

Artikel 7 : verplichtingen van de partijen

 

7.1. verplichtingen van DWS

 

7.1.1. DWS levert de Goederen naar best vermogen en overeenkomstig de regels van de kunst toepasselijk in de sector op gelijkaardige ondernemingen en op het ogenblik waarop de Goederen worden geleverd en conform de criteria van de middelenverbintenis.

 

7.1.2. De Klant erkent uitdrukkelijk dat  DWS beroep mag doen op diensten of producten van derden voor de levering van de Goederen.

 

7.1.3. De Klant erkent uitdrukkelijk dat DWS zich, voor wat betreft de levering van de Goederen, mag laten bijstaan door medewerkers, personeel of onderaannemers dewelke zij vrij kiest en voor wie zij persoonlijk aansprakelijk is.

 

7.1.4. DWS beslist welke werktuigen en methodes worden gebruikt voor de levering van de Goederen en dit onverminderd de andere bepalingen van de Overeenkomst.

 

7.1.5. Indien de Klant aan DWS een incident meldt betreffende hardware / software van een derde, heeft DWS  geen enkele verplichting om dit te melden aan deze derde.

 

7.1.6. DWS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, dewelke evenveel gedeeltelijke verkopen / aannemingen / licenties uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde Goederen rechtvaardigen. Wanneer de omstandigheden de uitvoering van de levering - binnen de context van het economisch evenwicht tussen Partijen zoals overeen gekomen dan wel praktisch - onmogelijk maken, waaronder in elk geval van overmacht, behoudt DWS zich uitdrukkelijk het recht voor goederen equivalent aan diegene bepaald in de betrokken offerte te leveren, ofwel haar verbintenissen jegens de Klant te verbreken, en dit zonder vergoeding aan de Klant.

 

7.2. verplichtingen van de klant

 

7.2.1. De Klant erkent, zo hij een bestelling van Goederen overmaakt, dat hij goed werd ingelicht door DWS aangaande alle belangrijke elementen van de Goederen en dat hij hiervan goede kennis heeft.

 

7.2.2. Voor zover de Goederen worden geleverd in zijn lokalen, verbindt de Klant zich ertoe op doeltreffende wijze en gratis het informaticamateriaal (hardware en software), servers, interne e-mail, telecommunicatiediensten, toegangsfaciliteiten, diverse informatie, interne documenten, referentie bibliotheek, secretariaatsfaciliteiten en alle andere infrastructuur (bvb. burelen, lokalen), faciliteiten (bvb. parking) of uitrusting die redelijkerwijze vereist / nuttig is voor DWS teneinde de Goederen te leveren, aan DWS te verschaffen. DWS leeft de aan haar ter kennis gebrachte redelijke toepasselijke gebruiks-en veiligheidsvoorschriften na en gebruikt deze materialen enkel in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien DWS voormelde plichten met betrekking tot het welzijn van de werknemers op de werkvloer niet nakomt, heeft de Klant het recht om de gepaste maatregelen te nemen, en dit op kosten van DWS wanneer deze laatste zijn tekortkoming niet heeft rechtgezet binnen vijf (5) werkdagen nadat hij per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld.

 

7.2.3. De Klant verbindt zich ertoe aan DWS op doeltreffende wijze en op eigen kosten alle informatie en bijstand die redelijkerwijze vereist / nuttig is  voor de levering van de Goederen, te verschaffen.

 

7.2.4. Om reden van uitvoering van de Overeenkomst waarborgt de Klant dat DWS op de werkdagen tijdens de normale bureeluren (9u tot 17u) op elk ogenblik toegang kan hebben tot de lokalen van de Klant alsook, middels een enkele kennisgeving van DWS aan de Klant, buiten deze normale bureeluren.

 

7.2.5. De Klant waarborgt dat hij DWS schriftelijk de veiligheidsregels of andere regels meedeelt die van toepassing zijn binnen zijn lokalen en erkent dat DWS in geen enkel geval aansprakelijk is krachtens de Overeenkomst indien het naleven van deze regels haar verhinderen de Overeenkomst na te leven / uit te voeren. DWS zal de Klant er (indien mogelijk voorafgaandelijk) over informeren wanneer zij redelijkerwijze verwacht dat de veiligheidsregels een impact zullen hebben op de uitvoering van de Overeenkomst.

 

7.2.6. De Klant heeft de verplichting zich ervan te vergewissen dat de Goederen en hun voorwerp, geleverd door DWS, worden gebruikt als een goed huisvader en overeenkomstig de instructies en raadgevingen in voorkomend geval gegeven door DWS.

 

7.2.7. De Klant waarborgt dat hij beschikt over alle rechten, titels en/of eigendom, al naar gelang het geval, vereist teneinde DWS toe te laten de Goederen te leveren, in het bijzonder waar het diensten betreft inzake Installatie, Support en/of Maintenance betreffende software van derden en dat hij alle op hem rustende wettelijke verplichtingen zal naleven.

 

7.2.8. De Klant zal DWS vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering van een derde tegen DWS voor een werkelijke of beweerde inbreuk van diens rechten, hierin begrepen de intellectuele eigendomsrechten van de derde, door DWS bij het leveren van Goederen o.m. met betrekking tot hardware / software van derden alsook voor enige schending van een wettelijke bepaling door de Klant of zijn aangestelden hierin begrepen deze i.v.m. de ter beschikkingstelling van werknemers. Indien DWS de Klant inlicht van dergelijke vordering, zal de Klant de verdediging tegen dergelijke vordering op kosten van de Klant en in samenspraak met DWS op zich nemen en zal DWS vrijwaren en vergoeden voor alle kosten, schadevergoedingen en/of andere vergoedingen ten laste van DWS gelegd. Dit verhindert DWS er niet van op eigen kosten haar eigen belangen te behartigen en hiertoe de nodige maatregelen te nemen.

 

 

7.2.9. De Klant neemt alle maatregelen, geschikt om de continuïteit van zijn bedrijf te verzekeren, niettegenstaande de door DWS geboden Goederen.

 

7.2.10. De Klant verbindt zich ertoe de geleverde Goederen in optimale staat van onderhoud te bewaren.

 

7.2.11. De Klant is verantwoordelijk voor de back-up van zijn gegevens en zal dus zelf de nodige beveiligingskopieën van zijn operating systemen, toepassingen en gegevens te maken.

 

7.3. toegang van op afstand

 

7.3.1. De Klant verbindt zich ertoe aan DWS op doeltreffende wijze en gratis een beveiligde toegang van op afstand tot zijn netwerken en systemen hierin begrepen het IT Systeem, te verschaffen, voor het leveren van de Goederen. De Klant zal deze toegang van op afstand beveiligen door middel van de hoogste veiligheidsstandaarden / werktuigen die beschikbaar zijn. In de zin van deze Overeenkomst betekent “IT Systeem” het IT materiaal / hardware en bijbehorende basis software, eigendom / bezit van de Klant.

 

7.3.2. Bij ontdekking door DWS van enig probleem (bvb. tekortkoming, lek, defect, virus enz.) betreffende de veiligheid van de toegang tot en/of van de netwerken en systemen van de Klant – hierin begrepen het IT Systeem – zelf, zal DWS de Klant hiervan inlichten. In dit geval zal de Klant onmiddellijk alle vereiste maatregelen nemen om dit probleem op te lossen. In dergelijk geval zal DWS gerechtigd zijn de levering van de Goederen op te schorten totdat het probleem is opgelost door de Klant.

 

7.3.3. De Klant erkent dat de toegang van op afstand door DWS tot zijn netwerken en systemen hierin begrepen het IT Systeem essentieel is voor deze Overeenkomst. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat indien geen toegang van op afstand tot de Klant’s netwerken en systemen hierin begrepen het IT Systeem, mogelijk is, ten gevolge van een netwerk panne of van enige gebeurtenis buiten DWS’s controle en niet aan DWS toerekenbaar, dit een geval van overmacht is overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst in hoofde van DWS en alle verplichtingen van DWS onder deze Overeenkomst worden automatisch opgeschort voor de duur van deze niet – toegankelijkheid. In dit geval zal DWS de Klant zo spoedig mogelijk inlichten van de onmogelijkheid zich van op afstand toegang te verschaffen tot de Klant’s netwerken en systemen hierin begrepen het IT Systeem. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om de toegang van op afstand te herstellen.

 

7.3.4. DWS zal zichzelf slechts toegang verschaffen tot de Klant’s netwerken en systemen hierin begrepen het IT Systeem, voor zover als nodig om de Goederen te leveren. Deze verplichting betreft zowel de toegang van op afstand als de toegang ter plaatse in de lokalen van de Klant.

 

 

 

 

Artikel 8 : goede trouw en samenwerking

 

8.1. De Partijen verbinden zich ertoe de Overeenkomst te goeder trouw uit te voeren met een strikte naleving van hun respectievelijke commerciële belangen.

 

8.2. Onverminderd de termijnen en projectplannen, overeengekomen in de offerte, verbinden de Partijen zich ertoe regelmatig samen te komen teneinde de stand van zaken, aangaande de uitvoering door elk der Partijen van haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, te bepalen. De verzoeken om deze vergaderingen te houden worden schriftelijk gedaan op initiatief van de meest gerede Partij. De vergadering dient te worden gehouden binnen een redelijke termijn.

 

8.3. De Partijen kunnen voor elk besteld Goed, de wijze, periodiciteit en het voorwerp van de rapporten die DWS eventueel gehouden is tot de Klant te richten, overeenkomen. In dit geval is de Klant ertoe gehouden zijn akkoord of zijn eventuele opmerkingen aangaande dit rapport over te maken binnen de termijn overeen gekomen tussen Partijen. Bij gebrek aan antwoord van de Klant binnen deze termijn, wordt het rapport beschouwd als aanvaard door de Klant.

 

Artikel 9 : aansprakelijkheden

 

9.1. De eventueel gepreciseerde uitvoeringstermijnen van de Goederen zijn uitsluitend indicatief en verbinden DWS niet noch heeft zij hieromtrent enige aansprakelijkheid, behoudens andersluidende bepaling in de offerte.

 

9.2. In het geval dat de geleverde Goederen beschadigd of niet volledig zouden zijn, of in geval van vergissing, of bij elk ander conformiteitgebrek, is de Klant ertoe gehouden de Goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden. Elke opmerking of klacht betreffende de geleverde Goederen moet ons schriftelijk worden toegezonden binnen de tien (10) dagen (België) – vijftien (15) dagen (buitenland) na de levering. Na deze termijn zullen de Goederen worden beschouwd als zijnde aanvaard door de Klant.

 

9.3. Een reactie vanwege DWS op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De in gebruikname van de geleverde Goederen, en dit zelfs in geval de Klant zijn gebeurlijke klacht conform Artikel 9.2. heeft meegedeeld, geldt tevens als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de Goederen. 

 

9.4. Het meedelen aan DWS van een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde Goederen schort echter de verplichting van de Klant om de factuur te betalen niet op.

 

9.5. DWS vergoedt de Klant slechts voor schade, (i) voortvloeiend uit een gebrek in de Goederen of in hun voorwerp, of (ii) geleden door bedrog of een intentionele fout van DWS, dit alles onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in de andere bepalingen van dit Artikel 9. 

 

9.6. Indien een klacht door DWS gegrond wordt bevonden, zal DWS, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel – en dit naar eigen keuze – de Goederen terugnemen / herstellen / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

 

9.7. Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele –of contractuele aansprakelijkheid) van DWS zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van directe schade. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals verlies of beschadiging van gegevens (behalve die gegevens die het voorwerp uitmaken van hosting diensten of back-up diensten), zuiver financiële schade, winstderving, verlies van omzet, verlies van klanten, verlies van reputatie,  vorderingen door derden, verlies van werkuren m.b.t. Goederen voor dewelke DWS’s aansprakelijkheid wordt weerhouden enz. is uitgesloten. In ieder geval kan de totale gecumuleerde aansprakelijkheid van DWS, verbonden met de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst:

 

- voor wat betreft verzekerde schade, het bedrag door DWS’s verzekeraar uitgekeerd voor wat betreft de betrokken schade, niet overschrijden; 

 

- voor wat betreft niet verzekerde schade, het totaal van de gefactureerde bedragen excl. BTW gedurende de laatste zes (6) maanden voorafgaand aan het schadegeval, niet overschrijden. Indien de Overeenkomst minder dan zes (6)  maanden van kracht is wordt het totaal gefactureerde bedrag tijdens die periode geëxtrapoleerd tot zes (6)  maanden om het maximum bedrag zoals bepaald in de voorgaande zin te bepalen.  

 

9.8. DWS vrijwaart de Klant slechts voor de verborgen gebreken aan de door haar geleverde Goederen die zich manifesteren en die de Klant schriftelijk meldt binnen een periode van één (1) jaar vanaf de levering van de Goederen, of de datum waarop ingevolge Artikel 9.6 werd over gegaan tot levering van een vervanggoed. De manipulatie van de Goederen door de Klant of door een derde nadat het gebrek duidelijk is geworden, impliceert dat de Klant geen recht meer heeft op vrijwaring. 

 

9.9. DWS is niet aansprakelijk voor door de fabrikant aangebrachte kleine verschillen inzake constructie, maten, kleur en design t.a.v. datgene in de Overeenkomst bepaald, tenzij uit de Overeenkomst uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, de kleur of het design voor de Klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. DWS mag gebruik maken van door de fabrikant gewijzigde goederen of andere goederen in afwijking van deze vermeld in de Overeenkomst voor zover ze gelijkwaardig zijn aan deze vermeld in de Overeenkomst. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of in de afmetingen van de goederen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

9.10. Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Overeenkomst, kan DWS niet aansprakelijk gesteld worden:

- voor schade die voortvloeit uit overmacht, abnormaal / verkeerd gebruik, onregelmatig onderhoud, fout van de Klant of een derde, slijtage of externe invloeden …; en/of

 

- voor schade ten gevolge van het moduleren/ bewerken / demonteren / wijzigen van de geleverde Goederen indien dit gebeurd is met elementen die niet door DWS werden geïnstalleerd of geleverd en/of indien dit gedaan werd door anderen dan DWS en/of zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van DWS; en/of

 

- wanneer de geleverde Goederen niet gebruikt worden volgens de normale gebruiksvoorwaarden en volgens de voorwaarden vermeld in de informatie die in voorkomend geval ter beschikking van de Klant wordt gesteld; en/of 

 

- wanneer de schade haar oorsprong vindt in tekortkomingen of defecten in de telecommunicatie-, elektriciteitsomgeving, in verbruiksgoederen; en/of

- in elk geval van overmacht of van willekeurige maatregel.

 

9.11. In geen enkel geval waarborgt DWS dat de Goederen geschikt zijn om op een bepaald probleem een antwoord te geven of op een probleem dat eigen is aan de activiteit van de Klant.

 

Artikel 10 : vertrouwelijkheid

 

10.1. Zowel tijdens als na de Overeenkomst zullen de Partijen zich ervan onthouden aan derden de inhoud van de Overeenkomst te onthullen. Elke mededeling aan derden m.b.t. de Overeenkomst en/of haar draagwijdte zal aldus door de Partijen gezamenlijk gebeuren.

 

10.2. In de zin van dit Artikel betekent  “Vertrouwelijke Informatie”  alle informatie m.b.t. de activiteiten van de Partijen, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, uit hoofde van of ter gelegenheid van de Overeenkomst, bij de andere Partij, bij elke verbonden onderneming en bij hun klanten, verkregen, waaronder (maar niet beperkt tot) :

 

- de informatie vervat in alle voorstellen, marketing- of verkoopsplannen, contracten;

 

- financiële informatie van welke aard ook ;

 

- informaticaprogramma’s waaronder de source codes, algoritmes en softwaremodellen ontwikkeld en/of geïnstalleerd door DWS of die het voorwerp uitmaken van een Licentie gegeven door DWS of op andere wijze geleverd door DWS;

 

- de methodes, strategieën, opportuniteiten, klantenlijsten, know-how (waaronder de modellen, productie- en commercialisatieprocedures) fabriekgeheimen en savoir-faire van de Partijen.

 

10.3. Worden niet beschouwd als Vertrouwelijke Informatie in de zin van dit Artikel (maar met uitzondering van de software ontwikkeld door DWS hetgeen altijd Vertrouwelijke Informatie is):

- de informatie die algemeen bekend is of verkregen werd zonder schending van het vertrouwelijkheidsbeding vervat in dit Artikel;

 

- de informatie, op onafhankelijke wijze en zonder gebruik van Informatie ontwikkeld door de Partijen, voor zover deze onafhankelijkheid duidelijk en gedocumenteerd kan worden aangetoond.

 

10.4. Elke Partij verbindt zich o.m. t.a.v. de andere Partij :

 

- om de Vertrouwelijke Informatie, geheim- en vertrouwelijk te houden, en om deze niet mee te delen aan derden, met uitzondering van haar aangestelden, medewerkers, adviseurs, haar personeel of onderaannemers voor wie het – in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst – strikt noodzakelijk is deze Vertrouwelijke Informatie te kennen. Deze laatsten mogen kennis hebben van deze Vertrouwelijke Informatie voor zover de arbeidsovereenkomsten of dienstenovereenkomsten waardoor zij met de ene of de andere Partij verbonden zijn een vertrouwelijkheidsbeding bevatten dat minstens even beschermend is als huidig beding tenzij deze derde gehouden is tot beroepsgeheim;

 

- om deze Vertrouwelijke Informatie uitsluitend aan te wenden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, met uitzondering van elk gebruik met een ander oogmerk dan dat overeengekomen tussen de Partijen en van elk gebruik in haar voordeel of ten voordele van een derde;

 

- om deze Vertrouwelijke Informatie op dezelfde wijze te beschermen als haar eigen vertrouwelijke informatie, o.m. voor wat betreft de voorzorgen m.b.t. mededelingen, toegang, kopiëren en intern -en extern gebruik van deze Vertrouwelijke Informatie;

 

- om alle nuttige maatregelen te nemen teneinde de bescherming van deze Vertrouwelijke Informatie te verzekeren;

 

- om deze Vertrouwelijke Informatie niet te bewaren voor een duur langer dan deze noodzakelijk voor de uitvoering van haar verplichtingen;

 

- om deze Vertrouwelijke Informatie niet te kopiëren, reproduceren of te bewaren op eender welke drager, uitgezonderd voor zover de kopie, de reproductie of de opname strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, gelet evenwel dat alle Vertrouwelijke Informatie de eigendom blijft van de Partij die deze Vertrouwelijke Informatie verschaft en dat zij aan haar dient teruggegeven te worden op eerste verzoek;

 

- om de Vertrouwelijke Informatie onmiddellijk na de volledige uitvoering van haar verplichtingen of op eerste verzoek vanwege de andere Partij, en ten laatste na het einde, om eender welke reden, van de Overeenkomst, ter beschikking te stellen van de andere Partij.

 

10.5. De Klant erkent dat alle documenten en voorwerpen ontvangen vanwege DWS en ontwikkeld in uitvoering van de Overeenkomst de exclusieve eigendom van DWS zijn.

 

10.6. Elke Partij verbindt er zich bovendien toe alles in het werk te stellen opdat de vertrouwelijkheidsverplichtingen die zij aanvaard heeft, gerespecteerd worden door haar aangestelden, adviseurs, medewerkers, haar personeel of onderaannemers.

 

10.7. Elk der Partijen verbindt er zich toe zich van eender welke handeling of verklaring te onthouden die eventueel schade zou kunnen toebrengen aan hun reputatie en hun respectievelijke capaciteiten of zich wederzijds denigrerend uit te laten op welke wijze ook.

 

10.8. Ingeval van een schending door een Partij van de verplichtingen onder Artikel 10 zal deze Partij aan de andere Partij een forfaitaire schadevergoeding van tienduizend (10.000) euro betalen onverminderd het recht van de andere Partij vergoed te worden ten belope van het bedrag van haar werkelijk geleden schade indien deze schade hoger is dan het voormelde forfaitaire bedrag en ongeacht het recht de nodige vorderingen zoals een stakingsvordering in te stellen.

 

10.9. Dit Artikel blijft van kracht gedurende een duur van drie (3) jaar na het einde van de Overeenkomst.

 

Artikel 11 : overmacht

 

In geval van overmacht of van een voorval dat voor DWS redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt DWS zich respectievelijk het recht voor de leverings- / uitvoeringstermijn te verlengen of de Overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de klant, zonder dat DWS de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan brand, watersnood, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in –of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij DWS als bij de leveranciers, bij bevoorraders of onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.

 

Artikel 12 : publiciteit

 

12.1. Zowel tijdens de Overeenkomst als gedurende één (1) jaar volgend op de beëindiging hiervan, verbindt elke Partij zich ertoe de andere Partij voorafgaandelijk te informeren indien zij een mededeling aan het publiek beoogt, mits naleving van de bepalingen van Artikel 10, m.b.t. een uitgevoerde missie of een missie in uitvoering.

 

12.2. In het kader van de Overeenkomst zal geen der Partijen een geschreven advertentie of public relations –of promotiemateriaal dat betrekking heeft op de andere Partij, plaatsen / publiceren of de merken van de andere Partij gebruiken zonder diens voorafgaandelijke schriftelijke instemming behalve wat betreft het logo van de Klant dat DWS op haar websites mag afbeelden alsook het logo van de klant en de info van het project, die DWS mag gebruiken in het kader van haar verkoopsactiviteiten bvb. in haar PowerPoints en SalesSheets naar prospecten toe. Dit Artikel blijft van kracht gedurende een duur van tien (10) jaar na het einde van de Overeenkomst.

 

Artikel 13 : niet-afwervingsbeding

 

13.1.  Zowel tijdens de Overeenkomst als gedurende één (1) jaar te rekenen vanaf de dag waarop de Overeenkomst, voor eender welke reden, een einde neemt, verbindt elk der Partijen zich ertoe – zowel voor zichzelf als voor haar bestuurders, onderaannemers of andere aangestelden – om geen rechtstreekse of onrechtstreekse aanbiedingen van aanwerving te doen aan een medewerker, werknemer of onderaannemer van de andere Partij, noch om deze rechtstreeks of onrechtstreeks aan te werven onder eender welk statuut (bvb. medewerker, werknemer of onderaannemer), behoudens het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere Partij.

 

13.2.  Ingeval van een schending door een Partij van de verplichtingen onder Artikel 13.1, zal deze laatste t.a.v. de andere Partij een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn.

 

Deze schadevergoeding zal gelijk zijn aan het jaarlijks gemiddelde van de bruto vergoedingen door de geschade Partij toegekend aan de afgeworven persoon gedurende de laatste vijf (5) jaren. Indien de afgeworven persoon met de geschade partij samenwerkt onder eender welk statuut, gedurende minder dan vijf (5) jaren, zal de schadevergoeding gelijk zijn aan het jaarlijks gemiddelde van het geheel der bruto vergoedingen toegekend door de geschade Partij aan de afgeworven persoon.

 

De geschade Partij mag evenwel een hogere schadevergoeding vorderen indien zij het bestaan en de omvang van haar schade aantoont en ongeacht het recht de nodige vorderingen zoals een stakingsvordering in te stellen.

 

13.3. Dit Artikel is niet toepasselijk ingeval van faillissement of vereffening van één der Partijen.

 

Artikel 14 : beëindiging

 

De Klant heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te verbreken mits vergoeding van DWS voor de reeds geleverde Goederen alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 35% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van dit eenzijdig verbrekingsrecht. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de Klant is DWS gerechtigd tot betaling van de reeds geleverde Goederen  alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 35% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, dit onder voorbehoud van het recht van DWS op een grotere (schade)vergoeding ofwel (i) op grond van een andere bepaling van deze algemene voorwaarden of (ii) indien zij meer schade kan aantonen.

 

Artikel 15 : kennisgeving

 

15.1. Voor de uitvoering van de Overeenkomst verklaren de Partijen woonplaats te kiezen op het adres van hun maatschappelijke zetel, zoals aangeduid in de betrokken offerte.

 

15.2. Elke kennisgeving zal worden beschouwd als ontvangen voor zover het niet bewezen wordt dat zij ontvangen werd op een vroegere datum :

 

a) in het geval van bezorging per drager, zodra afgeleverd;

b) in het geval van bezorging per post, op de vijfde (5de) dag die volgt op de postdatum; 

c) in het geval van een fax, op de datum van de verzending aangegeven op het transmission report van de fax; en 

d) in het geval van een e-mail, op de datum van verzending aangegeven op deze e-mail.

 

15.3. Elke verandering van adres zal onmiddellijk per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van de andere Partij.

 

Artikel 16 : diversen

 

16.1. De Overeenkomst vertegenwoordigt het volledige akkoord tussen de Partijen en vervangt elk voorafgaandelijk akkoord alsook alle voorafgaandelijke waarborgen of declaraties gedaan door DWS m.b.t. haar voorwerp.

 

16.2. DWS mag  het geheel of een gedeelte van haar rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Klant overdragen of doorgeven aan haar verbonden ondernemingen, zijnde een rechtspersoon, in België of het buitenland, bestaand, over te nemen of op te richten, die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gecontroleerd door DWS / DWS controleert of onder gezamenlijke Controle met DWS staat. Het woord “Controle” in de zin van dit artikel betekent de bevoegdheid om een beslissende invloed uit te oefenen op de oriëntatie van het bestuur en beleid van een entiteit ongeacht waaruit zij voortvloeit, bijvoorbeeld uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten of uit een gesloten overeenkomst.

 

16.3. Geen wijziging aan de Overeenkomst kan plaatsvinden zonder dat deze ten minste onderhandeld, toegelaten en ondertekend is door een behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger van elke Partij en als Bijlage bij de Overeenkomst wordt gevoegd.

 

16.4. De nietigheid van één der  bepalingen  van de Overeenkomst zal op geen enkele wijze het afdwingbaar karakter van de andere bepalingen aantasten. De Partijen komen overeen dat indien, en in de mate dat, er zou worden vastgesteld door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid dat een bepaling van de Overeenkomst onwettig, nietig of niet uitvoerbaar is, deze bepaling zal vervangen worden door een bepaling die wel wettig, geldig en uitvoerbaar is en de intentie van de Partijen zo dicht mogelijk benadert en indien een dergelijke bepaling echter geldig of afdwingbaar zou zijn indien de bewoording daarvan zou worden aangepast, de duur ervan worden ingekort en / of de reikwijdte ervan worden beperkt, dan zal de betreffende bepaling gelden met inachtneming van de aangepaste bewoording, duur en / of reikwijdte voor zover noodzakelijk om die bepaling geldig te doen zijn en de intentie van de Partijen zo dicht mogelijk te benaderen.

 

16.5. Geen enkele nalatigheid van   een der Partijen, bij het uitoefenen van een recht door de Overeenkomst ingesteld in haar voordeel, worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand voor de toekomst voor wat betreft voormelde rechten.

 

Artikel 17 : geschillen

 

De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Antwerpen Afdeling Mechelen zullen op exclusieve wijze de bevoegdheid hebben om kennis te nemen van ongeacht welk geschil dat zich zou kunnen voordien i.v.m. het ontstaan, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Hoofdstuk ii : diensten van consultancy

 

Artikel 18 : beschrijving van de diensten

 

Middels haar diensten van Consultancy, staat DWS de Klant bij op gebied van informatica in de ruime zin, volgens de bepalingen van de betrokken offerte.

 

Artikel 19 : aansprakelijkheid

 

In het kader van de levering van diensten van Consultancy, verbindt DWS zich uitdrukkelijk tot een middelenverbintenis en verleent aan de uitvoering van haar prestaties de zorg die de Klant mag verwachten van een goede professional. De verbintenissen van DWS zijn, in voorkomend geval, evenwel beperkt tot de specificaties door de fabrikanten en uitgevers van software m.b.t. hun producten gepubliceerd op datum van de ondertekening van de betrokken offerte.

 

Hoofdstuk III : ontwikkeling en installatie van software

 

Artikel 20 : ontwikkeling en  installatie van software

 

20.1. DWS zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de ontwikkeling en de Installatie alsook de enkele Installatie  van de software gespecificeerd in de betrokken offerte,  uit te voeren binnen de termijnen en volgens het projectplan die in gemeenschappelijk akkoord werden overeen gekomen tussen de Partijen.

 

“Installatie” in de zin van de Overeenkomst wordt verstaan de installatie en integratie van de software door DWS in het IT Systeem.

20.2. De ontwikkeling en de Installatie van de software door DWS gebeuren conform de criteria van de middelenverbintenis en in drie fases. De enkele Installatie door DWS van de software is slechts onderworpen aan de derde fase.

 

a) Eerste fase

DWS neemt alle redelijke maatregelen om  de Systeemvereisten van de software te ontwikkelen in nauwe samenwerking met de Klant alsook om deze Systeemvereisten te leveren.

 

b) Tweede fase

DWS neemt alle redelijke maatregelen om de software te ontwikkelen overeenkomstig de Systeemvereisten.

 

c) Derde fase

DWS neemt alle redelijke maatregelen om de Installatie uit te voeren, gevolgd door een periode van testen. 

 

Artikel 21 : uitvoeringsmodaliteiten van de diensten van ontwikkeling en installatie van software

 

21.1. Eerste fase : de systeemvereisten

 

21.1.1. De Klant zal alles in het werk stellen teneinde aan DWS de elementen en informatie over te maken die noodzakelijk zijn voor de analyse en voor de documentatie van het verzoek om ontwikkeling van software en voor het opstellen van de Systeemvereisten.

 

21.1.2. De Klant waarborgt de juistheid, de volledigheid of het belang van de meegedeelde elementen.

 

21.1.3. Na analyse van het verzoek, van de eisen en de kwaliteitsstandaarden van de Klant of van de informatie waarover hij beschikt, zal DWS overgaan tot het nemen van alle redelijke maatregelen met het oog op het opstellen en het leveren van de Systeemvereisten.

 

21.1.4. Vanaf de afgifte van de Systeemvereisten door DWS aan de Klant, beschikt deze laatste over de periode overeen gekomen tussen de Partijen teneinde te bepalen of de Systeemvereisten werden opgesteld overeenkomstig de eisen en kwaliteitsstandaarden van de Klant.

 

21.1.5. Indien de Klant meent dat de Systeemvereisten niet beantwoorden aan deze eisen en/of standaarden, zal hij DWS hiervan binnen voormelde periode informeren en DWS zal gehouden zijn hieraan te verhelpen. 

 

21.1.6. Bij gebreke aan ontvangst van de schriftelijke opmerkingen door de Klant binnen voormelde periode, worden de Systeemvereisten verondersteld te beantwoorden aan de eisen en kwaliteitsstandaarden van de Klant.

 

21.1.7. In dit geval zal DWS schriftelijk een attest van afgifte van de Systeemvereisten opstellen.

21.2. Tweede fase : ontwikkeling van de software

 

21.2.1. De afgifte van de Systeemvereisten geeft het begin aan van de periode van ontwikkeling van de software door DWS.

 

21.2.2. DWS neemt alle redelijke maatregelen om de software te ontwikkelen overeenkomstig de Systeemvereisten en zal alles in het werk stellen teneinde tot de effectieve ontwikkeling van de software over te gaan binnen de termijnen die in gemeenschappelijk akkoord werden bepaald door de Partijen.

 

21.3. Derde fase : installatie van de software

 

21.3.1. DWS zal alles in het werk stellen  om de Installatie uit te voeren en om tot de Installatie over te gaan binnen de termijnen die in gemeenschappelijk akkoord werden bepaald door de Partijen.

 

21.3.2. Op het ogenblik waarop DWS de Installatie van de software heeft uitgevoerd en waarop de software op vruchtvolle wijze de testen inzake ontvangst, in gemeenschappelijk akkoord bepaald door de Partijen, heeft doorstaan, gaat DWS over tot het opstellen van een schriftelijk document van voorlopige oplevering van de software hetwelk het begin aangeeft van de periode van testen in de operationele omgeving.

 

21.3.3. De Installatie wordt geacht definitief te zijn uitgevoerd op het ogenblik waarop de software operationeel is in het informaticasysteem van de Klant. Teneinde te determineren of de software operationeel is in het informaticasysteem van de Klant, voert DWS in een operationele omgeving op de software de testen uit die in gemeenschappelijk akkoord werden bepaald door de Partijen.

 

21.3.4. Aan het einde van deze testen, indien de software kan worden beschouwd als zijnde operationeel, zal DWS de Klant hiervan informeren. De Klant heeft vervolgens tijdens de periode overeen gekomen tussen de Partijen  de mogelijkheid om DWS schriftelijk te informeren aangaande elk Groot Incident m.b.t. de software die hij heeft ontdekt. In dit geval zal DWS alles in het werk stellen om een oplossing te leveren en dit zonder vergoeding of schadeloosstelling ten laste van de Klant. 

 

21.3.5. Onder “Incident”  in de zin van de Overeenkomst, wordt verstaan elk probleem, vergissing, gebrek, fout, tekortkoming of disfunctionering die de software aantast, aan DWS gemeld door de Klant. Onder “Groot Incident ” in de zin van de Overeenkomst, wordt verstaan elk Incident resulterend in de (zelfs tijdelijke) onbeschikbaarheid van één of meerdere functies van de software die noodzakelijk zijn voor het informaticasysteem van de Klant.

 

21.3.6. Indien aan het einde van voormelde periode geen enkel Groot Incident werd ter kennis gebracht van DWS door de  Klant of vanaf het ogenblik dat DWS een oplossing werd geboden die een einde heeft gesteld aan eventuele Grote Incidenten die tijdens voormelde periode ter kennis werden gebracht van DWS door de Klant is de software geacht correct en definitief te zijn geleverd en ontvangen.

 

Artikel 22 : intellectuele rechten

 

22.1. Behoudens andersluidende bepaling in de offerte behoudt DWS alle intellectuele eigendomsrechten op de software ontwikkeld door DWS alsook op het geheel der elementen door DWS geleverd tijdens de uitvoering van de Overeenkomst ongeacht hun aard of vorm (op niet-beperkende wijze: source code, nl in html, pagina’s, beeldfiles, geluiden, video’s, software, enz.).

 

22.2. DWS garandeert dat de door haar ontwikkelde software niet bezwaard is met intellectuele eigendomsrechten ten voordele van een derde en niet het voorwerp uitmaakt van een revindicatie door een derde. Indien de door haar ontwikkelde software de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt, zal DWS trachten één van de volgende zaken te doen:

- Voor de Klant het recht verwerven om de software die voormelde rechten schendt te blijven gebruiken; of

- De software die voormelde rechten schendt te wijzigen zodat er geen schending meer is; of

- De software die voormelde rechten schendt te vervangen door gelijkaardige adequate software die het intellectuele eigendomsrecht niet meer schendt.

REKENING HOUDENDE MET HET FEIT DAT een dergelijke verplichting slechts zou ontstaan indien de Klant door zijn eigen handelingen of nalatigheden geen schending heeft veroorzaakt  van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij en EVENEENS REKENING HOUDENDE MET HET FEIT DAT indien DWS om eender welke reden – binnen de context van het economisch evenwicht tussen Partijen zoals uitdrukkelijk of stilzwijgend overeen gekomen – niet in staat is één van voormelde zaken te doen, de Klant slechts de Overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst kan beëindigen middels het richten van een aangetekende kennisgeving tot DWS. Voor alle duidelijkheid, in voormeld geval kan de Klant niet de uitvoering in natura vorderen.

 

22.3. Behoudens andersluidend bepaling in de offerte, kan de Klant in geen enkel geval uit de Overeenkomst of haar uitvoering een intellectuele eigendomsrecht van welke aard putten hetzij op de software ontwikkeld door DWS hetzij op de systeem software of de know-how die hierop betrekking heeft, ander dan, in voorkomend geval, de Licentie zoals gedefinieerd in Artikel 29.

 

Hoofdstuk iv : diensten van levering van informaticaproducten

 

Artikel 23 : beschrijving van de diensten

23.1. De dienst van levering van hardware en/of software (hierna tezamen “de Informaticaproducten”) laat de Klant toe bij DWS Informaticaproducten   te bestellen. DWS bestelt deze producten in naam en voor rekening van de Klant en levert deze producten of laat deze producten in voorkomend geval bij de Klant leveren.

Artikel 24 : aansprakelijkheid

 

DWS treedt niet in de plaats van leveranciers of verkopers van Informaticaproducten en handelt in het kader van de dienst van Informaticaproducten slechts als loutere tussenpersoon. DWS handelt in naam en voor rekening van de Klant en exonereert zich volledig van haar aansprakelijkheid, niettegenstaande Artikel 9.2., ondermeer in geval van (i) een slechte keuze door de Klant van het bestelde Informaticaproduct, behalve indien deze keuze voortvloeit uit de dienst van Consultancy geleverd door DWS krachtens de Overeenkomst  in welk geval Hoofdstuk II van toepassing is, (ii) het niet functioneren of disfunctioneren van het Informaticaproduct,  (iii) de niet-uitvoering door de leverancier of verkoper die het Informaticaproduct dient te leveren, van hun verplichtingen.

 

Hoofdstuk v : support en maintenance

 

Artikel 25.1 : support

 

25.1.1. DWS zal alle redelijke maatregelen nemen om  de hiernavolgende Support betreffende de software gespecificeerd in det betrokken offerte, te leveren:

 

 • Eerste lijn support via de telefoon of anderszins van op afstand voor alle vragen betreffende de betrokken software;
 • In geval een incident wordt gemeld door de Klant, zal de Support trachten te bepalen of dit incident de software betreft;
 • In geval een incident wordt gemeld door de Klant dat niet de software betreft, zal DWS de Klant hiervan inlichten en heeft DWS geen verdere verplichtingen meer met betrekking tot dit incident;
 • In geval een incident wordt gemeld door de Klant dat de software betreft, zal de Support trachten de ernst van dit incident te bepalen door hieraan een gestrengheidsniveau toe te kennen. Volgende niveaus zullen van toepassing zijn:
 • Niveau 1: De operationele functionaliteit van de software is niet langer beschikbaar;
 • Niveau 2: De operationele functionaliteit werkt met een onaanvaardbare performantie of is vertraagd;
 • Niveau 3: Bepaalde niet belangrijke functies van de software zijn niet langer beschikbaar hetgeen de operationele functionaliteit weinig aantast;
 • Niveau 4: Bepaalde niet belangrijke functies van de software zijn niet langer beschikbaar doch de operationele functionaliteit is niet aangetast;

 

Na de bepaling van een voormeld niveau zal DWS de levering van de diensten inzake Corrective Maintenance aanvangen overeenkomstig Artikel 25.2 indien de betrokken offerte  door de Partijen werd ondertekend.

 

Indien de betrokken offerte  betreffende de diensten inzake Corrective Maintenance niet werd afgesloten of reeds een einde heeft genomen, heeft DWS geen verdere verplichting om op te treden. Echter, in dit geval, en indien de Klant hierom uitdrukkelijk verzoekt, verbindt DWS zich ertoe om te goeder trouw en geval per geval met de Klant te onderhandelen aangaande een afzonderlijke overeenkomst om Corrective Maintenance te leveren betreffende het gemelde incident.

 

25.1.2. De klant erkent dat het, teneinde DWS toe te laten de niveaus te bepalen zoals vermeld in Artikel 25.1.1, het essentieel is dat de Klant DWS alle relevante informatie betreffende de gemelde incidenten verschaft en de Klant verbindt er zich bijgevolg toe alle informatie en bijstand die redelijkerwijze vereist / nuttig is om voormelde niveaus te bepalen, aan DWS te verschaffen. 

 

De Klant zal daarom één contactpersoon aanstellen die als de Klant’s enige vertegenwoordiger zal handelen voor wat betreft diens contacten met de Support, en die de enige persoon is die door de Support dient te worden gecontacteerd in het kader van deze Overeenkomst. De Klant waarborgt dat deze persoon over de nodige technische achtergrond beschikt teneinde in staat te zijn de verplichtingen van de Klant, vermeld in huidig artikel, te vervullen.

 

De contactpersonen voor de Support zijn vermeld in de betrokken offerte.

Indien een contactpersoon wordt vervangen of indien diens coördinaten worden gewijzigd, zal de Klant DWS onverwijld inlichten aangaande deze veranderingen.

 

25.1.3. De coördinaten en de beschikbaarheid van de Support zijn eveneens vermeld in de betrokken offerte.

 

25.1.4. Eventuele verdere uitvoeringsmodaliteiten van de Support diensten (bvb. response time) zijn vermeld in de betrokken offerte.

 

Artikel 25.2 : maintenance

 

25.2.1. DWS levert de diensten inzake Maintenance van de software gespecificeerd in de betrokken offerte, dewelke omvatten:

 

a) Corrective Maintenance

 

De diensten inzake “Corrective Maintenance” omvatten het nemen van alle redelijke maatregelen met het oog op de levering van een oplossing ten gevolge van een Incident waarvan de oorsprong toerekenbaar is aan de voormelde software, aan DWS gemeld door de Klant.

 

Onder “Incident “ in de zin van de Overeenkomst, wordt verstaan elk probleem, vergissing, gebrek, fout, tekortkoming of disfunctioneren, die de software aantast, aan DWS gemeld door de Klant.

 

DWS bepaalt of een probleem dat haar werd gemeld door de Klant kan worden gekwalificeerd als Incident   waarvan de oorsprong toerekenbaar is aan de software, in dit geval zal DWS overgaan tot Corrective Maintenance.

 

 

In het geval waarin DWS, na een Incident dat haar werd gemeld door de Klant op zich te hebben genomen, zou bepalen dat de oorsprong hiervan niet toerekenbaar is aan de software, zal zij de noodzakelijke diensten inzake Corrective Maintenance uitvoeren : 

 

 • ofwel krachtens een andere overeenkomst afgesloten met de Klant;

 

 • ofwel op schriftelijke vraag van de Klant.  In dit laatste geval zullen de diensten inzake Corrective Maintenance het voorwerp uitmaken van een bijkomende afzonderlijke facturatie, volgens de van kracht zijnde tarieven bij DWS op het ogenblik van de levering van deze diensten.

 

De diensten van “Corrective Maintenance” omvatten eveneens het nemen van alle redelijke maatregelen met het oog op de levering van een oplossing ten gevolge van een Incident waarvan de oorsprong toerekenbaar is aan een   Nieuwe Versie die  het resultaat is van  evolutief Maintenance.

 

b) Evolutive Maintenance

 

De diensten inzake “Evolutive Maintenance” omvatten de uitwerking op initiatief van DWS van een Nieuwe Versie van de software die werd ontwikkeld en uitgegeven door DWS tijdens de duur van de Overeenkomst.

 

Artikel 26 : uitvoeringsmodaliteiten van de diensten inzake corrective maintenance

 

26.1. De lijst van adressen en van telefoon/fax/gsm nummers  tot dewelke de verzoeken om correctief Maintenance dienen te worden gericht worden vermeld in de betrokken offerte en DWS zal de Klant onmiddellijk informeren aangaande elke wijziging aangebracht aan deze lijst.

26.2. De Klant zal DWS verwittigen van alle Incidenten die hij vermoedt of waarvan hij kennis heeft.

 

26.3. De Klant maakt aan DWS vooreerst per telefoon elk verzoek om correctief Maintenance over en bevestigt zijn verzoek vervolgens schriftelijk.   Het verzoek is effectief vanaf haar verzending (per e-mail, fax, …).

 

26.4. DWS zal allereerst trachten om de Incidenten die haar werden gemeld per telefoon of anderszins van op afstand te regelen.

 

26.5. Indien DWS er niet in slaagt het Incident op te lossen middels tele-onderhoud of anderszins van op afstand zal zij zich ter plaatse bij de Klant begeven teneinde te trachten een oplossing te leveren voor het Incident.

 

26.6. Indien een definitieve oplossing niet snel kan gevonden worden, zal DWS trachten een voorlopige oplossing te leveren (by pass/work around).

 

26.7. Voor zover als mogelijk zal de Klant trachten om de oorsprong van het Incident te bepalen alvorens beroep te doen op DWS.

26.8. Indien de aard van het Incident dit toelaat zal de Klant eveneens trachten om de elementen te identificeren die toelaten om het Incident te reproduceren.

 

26.9. De beschikbaarheden van DWS en eventuele andere praktische uitvoeringsmodaliteiten worden vermeld in de betrokken offerte.

 

Artikel 27 : maintenance van het informaticasysteem van de klant

 

De Klant sluit op zijn kosten onderhoudscontracten m.b.t. zijn informaticasysteem en zal zelf het beheer van incidenten m.b.t. tot dit informaticasysteem verzekeren.

 

Artikel 28 : duur en beëindiging

 

28.1. De Support diensten en het Corrective Maintenance treden elk in werking op datum van de ondertekening van de betrokken offerte  en worden elk afgesloten voor een bepaalde duur van één (1) jaar.

 

28.2. Aan het einde van deze bepaalde periode van één (1) jaar zal de Overeenkomst voor wat betreft de Support diensten en het Corrective Maintenance automatisch en stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe bepaalde duur van één (1) jaar en zo verder bij elke verjaardag van huidige Overeenkomst voor zover een Partij niet voorafgaandelijk haar beslissing om huidige Overeenkomst te verbreken heeft ter kennis gebracht van de andere Partij per aangetekend schrijven ten minste drie (3) maanden voor het verval van de termijn van het lopende jaar, op straffe van nietigheid van de opzeg.

 

Hoofdstuk vi

toekenning van een herroepelijk niet exclusief en onoverdraagbaar gebruiksrecht

 

Artikel 29 : licentie

 

29.1. Indien de betrokken offerte dit expliciet voorzien, kent DWS aan de Klant een herroepbaar, niet-exclusief en onoverdraagbaar gebruiksrecht toe op de software (hierna, de “Licentie”), gespecificeerd in betrokken offerte.

 

29.2. De Klant kan zich in geen geval beroepen op de Licentie buiten zijn statutaire handelsactiviteit.  Praktisch wordt de Klant elk soort van gebruik of van handeling   verboden dewelke niet expliciet voorzien is door Boek XI Wetboek Economisch recht, in het bijzonder Titels 3, 5 en 6  ten gunste van de gebruiker of niet uitdrukkelijk is toegelaten door de Overeenkomst, waaronder : 

 

 • Het maken van permanente of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke, ongeoorloofde reproducties van de software door eender welk middel onder eender welke vorm;
 • Eventuele incidenten m.b.t. deze software zonder het voorafgaandelijk schriftelijke akkoord van DWS corrigeren of laten corrigeren door een derde, zelfs indien deze correctie noodzakelijk is teneinde de Klant toe te laten deze software te gebruiken op een wijze die conform de bestemming van de software is.
 • Overgaan tot teletransmissie of verspreiding van de software, tot het online zetten, bvb. op het internet, van de software of tot eender welke andere mededeling van de software aan het publiek onder welke vorm ook.
 • De software decompileren, zelfs om redenen van interoperabiliteit, zonder DWS voorafgaandelijk te informeren aangaande zijn intenties en zonder haar uitdrukkelijk akkoord te verkrijgen;
 • Het vertalen, bewerken, arrangeren, wijzigen of doen evolueren van de software zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van DWS zelfs indien deze handelingen noodzakelijk zijn teneinde de Klant toe te laten de software te gebruiken op een wijze die conform de bestemming van de software is;
 • Elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren of uitlenen van de software;
 • Het commercialiseren van de software of van elke andere software gebaseerd op de software.

 

29.3. De Licentie is niet overdraagbaar en kan niet het voorwerp uitmaken van een onderlicentie.  De Klant kan in geen geval aan een derde een deel van of de volledige Licentie toestaan of overdragen.

 

29.4. De Licentie is niet exclusief.  DWS kan vrij beslissen aan derden de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de software toe te staan.

 

Artikel 30 : toegang tot de source codes

 

Behoudens andersluidende bepaling in de offerte heeft de Klant geen toegang tot de source codes.

In geval van problemen van interoperabiliteit tussen de software en andere software van de Klant (compatibiliteit), verbindt DWS zich ertoe hieraan op eerste verzoek en tegen het van kracht zijnde tarief voor Maintenance te verhelpen.

 

Artikel 31 : intellectuele eigendomsrechten

 

31.1. In geen enkel geval kan de Klant uit de Overeenkomst of uit haar uitvoering enig intellectueel eigendomsrecht van welke aard ook, op de software, of de systeemsoftware of de know-how die hierop betrekking heeft, putten, andere dan in voorkomend geval de Licentie zoals gedefinieerd in Artikel 29.

 

31.2. Indien de Licentie de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt, zal  DWS trachten één van de volgende zaken te doen:

+ Voor de Klant het recht te verwerven om de software die voormelde rechten miskent te blijven gebruiken; of

+ De software die voormelde rechten schendt te wijzigen zodat er geen schending meer is; of

+ De software die voormelde rechten schendt te vervangen door gelijkaardige adequate software die het intellectuele eigendomsrecht niet meer schendt.

REKENING HOUDENDE MET HET FEIT DAT een dergelijke verplichting slechts zou ontstaan indien de Klant door zijn eigen handelingen of nalatigheden geen schending heeft veroorzaakt  van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij en EVENEENS REKENING HOUDENDE MET HET FEIT DAT indien DWS om eender welke reden – binnen de context van het economisch evenwicht tussen Partijen zoals uitdrukkelijk of stilzwijgend overeen gekomen – niet in staat is één van voormelde zaken te doen, de Klant slechts de Overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst kan beëindigen middels het richten van een aangetekende kennisgeving tot DWS. Voor alle duidelijkheid, in voormeld geval kan de Klant niet de uitvoering in natura vorderen.

 

Artikel 32 : duur van de Licentie – intrekking

 

32.1. De Licentie treedt in werking op de datum van de ondertekening van de betrokken offerte  en wordt gesloten voor een bepaalde duur van één (1) jaar.

 

32.2. De Licentie wordt toegekend met het enkele doel de uitvoering van de Overeenkomst.  Bijgevolg zal de Licentie van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden ingetrokken vanaf het ogenblik waarop de Overeenkomst om eender welke reden van welke aard ook niet meer kan worden uitgevoerd.  In dit geval bezorgt de Klant aan DWS de software alsook alle documentatie die hierop betrekking heeft terug en dit overeenkomstig de Artikelen 5.7. en 33.

 

32.3. De Licentie wordt verondersteld te zijn toegekend op niet-exclusieve, herroepbare, en niet overdraagbare wijze voor een duur gelijk aan de duur zoals hierboven bepaald. De Licentie zal automatisch en stilzwijgend worden verlengd voor een nieuwe bepaalde duur van één (1) jaar, en zo verder bij elke verjaardag van Licentie, voor zover een Partij niet voorafgaandelijk haar beslissing om de Licentie te verbreken ter kennis heeft gebracht van de andere Partij bij aangetekend schrijven, ten minste drie (3) maanden voor het verval van de duur van het lopende jaar, op straffe van nietigheid van de opzeg.

 

Artikel 33 : Restitutie

 

33.1. In de veronderstelling waarin de Licentie en/of Overeenkomst om welke reden ook een einde neemt bezorgt de Klant aan DWS de software die hij in zijn bezit heeft alsook alle documentatie die hierop betrekking heeft terug aan DWS en dit niettegenstaande enig andersluidend beding en zelfs in geval van faillissement van de Klant.

 

33.2. Elke schending van de bepalingen voorzien in dit artikel geeft aanleiding tot betaling door de  Klant van een forfaitair bedrag van 20.000 (twintig duizend) Euro uit hoofde van schadevergoeding, rekening houdend met het feit dat indien de door DWS werkelijk geleden schade hoger is dan bovenvermeld forfaitair bedrag, de Klant de verplichting heeft DWS schadeloos te stellen ten belope van het bedrag van de werkelijk geleden schade en ongeacht het recht de nodige vorderingen zoals een stakingsvordering in te stellen.

General Conditions DWS

 

Chapter 1 : miscellaneous

 

Article 1 : object

 

1.1. The Agreement, consisting of the present General Conditions and the offer, defines the terms and conditions under which DWS provides the Customer with the services defined in Article 2 of the present General Conditions and under which DWS will grant the License as defined in Chapter 6 of the present General Conditions, as far as specified in the offer (hereinafter jointly referred to as “the Goods”).

 

1.2. The provisions of the Agreement apply exclusively to each offer / order and the Agreement and exclude any terms and conditions of the Customer, even if DWS’s terms and conditions of sale are contrary to the terms and conditions of the Customer, unless deviations are agreed in writing which will in no case be interpreted by the Customer as a general derogation from the present terms and conditions applicable to the past and/or future business relations between the Parties. Our agreement cannot be derived in any case from the fact that we would have concluded the Agreement without protesting against the terms and conditions or similar provisions of the Customer.

 

1.3. Each Customer is irrefutably presumed to be familiar with the provisions of the Agreement and to accept them without reservation.

 

Article 2 : services and license

 

The Goods are :

(1) Consultancy, foreseen in Chapter 2;

(2) Development and Installation, foreseen in Chapter 3;

(3) Installation, foreseen in Chapter 3;

(4) Delivery of IT Products, foreseen in Chapter 4;

(5) Support and Maintenance, foreseen in Chapter 5.

The License is this foreseen in Chapter 6.

 

2.2. DWS is only obliged to deliver the Goods as specified in the Agreement. All other goods, insofar as DWS can deliver these, will be charged to the Customer subject to the rates in effect at that moment, which are available on request and this delivery shall in that case be governed by the Agreement.

 

Article 3 : absence of a bond of subordination

 

3.1. The Agreement excludes any bond of subordination. By consequence, neither DWS, nor its collaborators, nor its personnel or its subcontractors, charged with the execution of the Agreement, are submitted to the authority of the Customer and do not enter into an employment relation with the Customer.

 

 

 

 

 

 

3.2. Parties explicitly agree that DWS’s collaborators, its personnel and its subcontractors solely follow DWS’s instructions and are submitted to its exclusive authority.

 

3.3. DWS organizes its activity in the manner its deems the most appropriate.

 

Article 4 : orders of goods

 

4.1. Photos, catalogues, flyers or other publicity documents supplied by DWS have no contractual value.

 

4.2. The Customer confirms that he has, prior to the conclusion of the contract, obtained all necessary advice and he will ensure that the Goods he intends to order, meet his functional needs and the use that he expects of the Goods. DWS bears no responsibility whatsoever for any error made by the Customer in relation to his choice or appreciation on a functional level.

 

4.3. The Customer will inform DWS, according to his requirements, of his precise requests for Goods (hereinafter referred to as "Order of Goods"). The Order of Goods is not binding for DWS. DWS will confirm the Order of Goods, in the case of agreement, individually by means of an offer (electronically) signed by the two Parties.

 

4.4. The Customer guarantees that the Order of Goods is as specific as possible and that it includes all the information that should enable DWS to properly determine the wishes of the Customer.

 

4.5. Any order of the Customer binds the latter. The employees, sales representatives, agents or intermediaries of the Customer shall be conclusively deemed to have the necessary mandate to bind the latter vis-à-vis DWS. Any order where the invoice is addressed to a third party at the request of the Customer, implies that the Customer and the third party are jointly and severally liable for the performance of all the obligations provided for by the Agreement.

 

Article 5 : duration and termination

 

5.1. The Agreement shall enter into force from the date the current General Terms and Conditions and the applicable offer are signed by both Parties. The duration of the Agreement is equal to the duration of all applicable assignments. The Agreement shall remain in force as long as at least one applicable assignment is in force (that is, as long as not all applicable assignments are terminated). 

 

5.2. Without prejudice to what is agreed in the Articles 28 and 32, DWS reserves the right to suspend all services, without prior notice of default, as well as to terminate the Agreement with immediate effect, by operation of law and without prior judicial intervention nor prior notice of default, with regard to the part which has not yet been performed, by registered notification to the Customer, in the event of non-payment on the due date of an invoice as well as in the event of bankruptcy, the partial or total cessation of the activity, the liquidation or insolvency of the Customer or in the event of any change in the legal status of the Customer.

 

5.3. The Customer has the right to unilaterally terminate the Agreement provided that anything already performed and the costs already made are completely payed and provided the Customer pays a fixed and irreducible compensation to DWS of 45% of the price of the part of the Agreement that has not yet been performed, as a mandatory compensation for the exercise of the unilateral termination right.

 

5.4. In the case of dissolution of the Agreement for cause, DWS is entitled to the payment of anything already performed and the costs already made and to a fixed and irreducible penalty of 90% of the price of the part of the Agreement that has not yet been performed, this without prejudice to the right of DWS to claim a higher compensation if it can prove greater damages.

 

5.5. The termination of the entire Agreement, shall cause the termination of all assignments and shall, from the date of termination, end any obligation to deliver the Goods. After the termination of the Agreement for any reason, the Customer shall immediately pay DWS all amounts that are due under the Agreement. The termination of an assignment and/or a License does not imply the termination of the Agreement insofar as there are still assignments in force.

 

5.6. Upon termination of the Agreement for any reason whatsoever, the Customer shall provide DWS the permission to enter his premises during working hours in order to remove its material and this notwithstanding the existence of a judicial procedure or conflict between DWS and the Customer in relation with the Agreement.

5.7. Within three (3) working days after the termination of the Agreement for any reason whatsoever, the Customer shall return all information belonging to DWS, including the carriers on which this is located, except where this information through its form or nature may not be subject to return or unless otherwise specified. In such case, the information and documentation shall be destroyed or deleted with the help of all appropriate resources and the Customer shall confirm in writing within three (3) business days after the termination that he has proceeded to destroy or erase the information in question. 

 

5.8. If the Customer, after the end of the Agreement for any reason, again procures Goods from DWS pursuant to the common agreement between the Parties in this regard, the current General Terms and Conditions and the offer shall again automatically apply, insofar as they are still applicable.

 

5.9. Those provisions which expressly state that they will extend after the term of the Agreement, for whatever reason, as well as those provisions which are intended to extend after the term of the Agreement including, without limitation, Articles 9 (Liability), 10 (Confidentiality), 12 (Publicity) and 13 (Non-solicitation clause) of the Agreement shall remain in force after the end of the Agreement for as long as necessary for their purpose.

 

Article 6 : price and payment

 

6.1. In return for the delivery of the Goods by DWS, the Customer shall pay DWS the price and costs indicated in the relevant offer, approved by the Customer. DWS’s prices are net and exclusive of V.A.T and any other withholding taxes.

 

6.2. Under reservation of a different provision in the offer, the relocations, meetings and performances by DWS with regard to the Goods, even if not foreseen in the offer, are considered as billable hours to the Customer, at the rate of the performances stipulated in the offer.

 

6.3. Upon presentation of the justification documents, the Customer reimburses to DWS all costs that DWS had to pay with regard to the performances of the Agreement. 

 

6.4. Under reservation of a different provision in the offer, DWS will invoice beforehand – so before DWS starts performing the Agreement – one hundred percent (100 %) of the price of the Goods, foreseen in the offer, before the date of commencement. So DWS does not begin the delivery of the Goods without having received the payment. Afterwards DWS invoices eventually every fifteen (15) days, without this being an obligation and under reservation of different provisions in the offer.

 

6.5. There is no obligation, in the event of combined price quotes, to deliver a part at a corresponding part of the total price.

 

6.6. Any complaint regarding an invoice must be sent to DWS in writing within five (5) working days of receipt, failing which the complaint is inadmissible. A complaint cannot justify a suspension of payment in any case.

6.7. Each invoice of DWS must be paid by the Customer within fourteen (14) days following the date of the invoice and this by means of payment on the bank account mentioned to that end. The payment shall be deemed to have occurred only after the full amount has been irrevocably transferred to the bank account of DWS. The invoices are in Euros and are payable in Euros under reservation of a different provision in the offer / the attachments.

 

6.8. If an invoice – advance payment invoice or other – is not paid in full on the due date, DWS shall have the right to suspend further execution of the Agreement by operation of law and without prior demand or notice of default.

 

6.9. Any unpaid invoice will be increased automatically from its due date and without prior reminder or injunction with late-payment interests amounting to one percent (1 %) per month as from the invoice’s due date until the day of full payment.

 

6.10. Furthermore, the amount of the invoice will be increased automatically and without prior reminder or injunction with a penal clause amounting to twelve percent (12 %), with a minimum of seventy-five euros (75,00) Euros, and without prejudice to any other compensation that could be due by the Customer as a result of a shortcoming in respect of its contractual obligations. The Customer shall also reimburse any costs incurred by DWS in order to collect the amounts owed by the Customer, including reasonable attorneys' fees.

 

6.11. In the event of late payment, DWS has the right to cancel any discount permitted for cash payment.

 

6.12. All prices included in the relevant offer, without prejudice to any other adjustment mechanisms, shall be adjusted annually in the month of the anniversary of the relevant offer and for the first time in the month of the first anniversary of the relevant offer.

 

New price

 

= (original price) x (0,2 + 0,8 ( new index ))

                                 original price

 

Where:

The original price is the “Agoria” index of the wage cost (national average) in the month prior to the entry into force of the relevant offer;

The new index is the “Agoria” index of the wage cost (national average) in the month prior to the month of the relevant anniversary of the relevant offer.

 

6.13. If the adjusted price is lower, pursuant to Article 6.12, than the applicable initial / previous price, then the applicable initial / previous price shall remain in effect.

 

6.14. In no case may payments be suspended, nor in any way be compensated, without the prior written consent of DWS.

 

Article 7 : obligations of the parties

 

7.1. obligations of DWS

 

7.1.1. DWS delivers the Goods to its best capacity and in conformity with the rules of the art applicable to similar companies in the sector and at the time the Goods are supplied and in accordance with the criteria of the obligation of means. 

 

7.1.2. The Customer explicitly acknowledges that DWS may appeal to the services or products of third parties for the delivery of the Goods.

 

7.1.3. The Customer expressly acknowledges with regard to the delivery of the Goods, that DWS may be assisted by employees, staff or subcontractors which it chooses freely.

 

7.1.4. DWS shall decide which tools and methods are used for the delivery of the Goods and this without prejudice to the other provisions of the Agreement.

 

7.1.5. If the Customer informs DWS of an incident relating to hardware / software from a third party, DWS has no obligation whatsoever to report this to the third party.

 

7.1.6. DWS expressly reserves the right to make partial deliveries, which may also include partial sales / contracts / licences. The partial delivery of an order cannot in any case justify the refusal to pay for the Goods. When the circumstances of the execution of the delivery, within the context of the economic balance between the Parties as agreed, make this delivery practically impossible, including any event of force majeure, DWS expressly reserves the right to deliver Goods that are equivalent to those set out in the relevant offer or to break its commitments to the Customer, without compensation to the Customer.

 

7.2. obligations of the customer

 

7.2.1. The Customer acknowledges, as he submits an order for Goods, that he was well informed by DWS about all the important elements of the Goods and that he has good knowledge hereof.

 

7.2.2. Provided the Goods are delivered to his premises, the Customer undertakes to provide to DWS, effectively and at his own cost, the computer equipment (hardware and software), servers, internal e-mail, telecommunication services, access facilities, safety rules, various information, internal documents, reference library, secretarial facilities and all other infrastructure (e.g. offices, premises), facilities (e.g. parking) or equipment that is reasonably required / useful for DWS to deliver the Goods. DWS shall comply with the reasonable applicable usage and safety precautions brought to its attention and to use these materials only in the context of the execution of the Agreement. If DWS is in default to comply with the aforementioned obligations concerning the wellbeing of employees on the work floor, the Customer is entitled to take the appropriate measures at DWS’s costs if DWS has not rectified its shortcoming within five (5) working days after being put in default by registered letter.

 

7.2.3. The Customer undertakes to provide DWS with all information and assistance that is reasonably required / useful for the delivery of the Goods, effectively and at his own expense.

 

7.2.4. For reasons of execution of the Agreement, the Customer warrants that DWS shall have access at any time on workdays during normal office hours (9h to 17h) to the premises of the Customer and outside of the normal office hours, through a single notification by DWS to the Customer.

 

7.2.5. The Customer warrants that he informs DWS in writing of the safety or other rules that apply within his premises and recognizes that DWS shall not be liable in any event under the Agreement if compliance with these rules will prevent it from complying with/implementing the Agreement. DWS will inform the Customer (if possible beforehand) about when it reasonably expects that the safety rules will have an impact on the execution of the Agreement.

 

7.2.6.The Customer is obliged to ensure that the Goods and their objects, supplied by DWS, will be used with due and proper care and in accordance with the instructions and advice, as the case may be, given by DWS.

 

7.2.7. The Customer warrants that he owns all rights, titles and / or property, as the case may be, that he requires in order for DWS to deliver the Goods, in particular in respect of the services relating to Installation, Support and / or Maintenance on software of third parties and that he will comply with all obligations to fulfil his legal obligations.

 

7.2.8. The Customer will indemnify DWS and hold it harmless for any claim by a third party against DWS for the actual or alleged infringement of his rights, including the intellectual property rights of the third party, by DWS when delivering the Goods inter alia related to hardware / software of third parties as well as for any violation of any legal provision by the Customer or its agents, including those related to making the employees available. If DWS informs the Customer of such claim, the Customer shall assume the defence against such claim at the expense of the Customer and, in consultation with DWS, shall indemnify DWS and reimburse it for all costs, damages and/or other fees charged to DWS. This shall not prevent DWS from protecting its own interests, at its own expense, and to take the necessary measures for this purpose.

 

7.2.9. The Customer shall take all measures appropriate to ensure the continuity of his business, notwithstanding the Goods offered by DWS.

 

7.2.10. The Customer undertakes to keep the Goods in optimal condition.

 

7.2.11. The Customer is responsible for the back-up of his files and undertakes to regularly make security copies of his operating systems, applications and data, and in any event before any technical intervention.

 

7.3. remote access

 

7.3.1. The Customer undertakes to provide DWS effectively and at his own expense with a secure remote access to his networks and systems, including the IT System, for the delivery of the Goods. The Customer will secure this remote access by using the highest safety standards / tools that are available. For the purposes of this Agreement, "IT System” means the IT equipment / hardware and associated software that is owned/possessed by the Customer.

 

7.3.2. Upon discovery by DWS of any problem (e.g. failure, leak, defect, virus, etc.) regarding the safety of the access to and/or of the networks and systems of the Customer - including the IT System itself - DWS will inform the Customer hereof. In this case, the Customer shall immediately take all necessary measures to solve this problem. In such case, DWS will be entitled to suspend the delivery of the Goods until the problem is resolved by the Customer.

 

7.3.3. The Customer acknowledges that the remote access by DWS to his networks and systems, including the IT System, is essential to this Agreement. The Parties expressly agree that if no remote access to the Customer's network and systems is possible, including the IT System, due to a network failure or any event outside the control of DWS and not attributable to DWS, this is a case of force majeure in accordance with the provisions of the Agreement in respect of DWS and all obligations of DWS under this Agreement will automatically be suspended for the duration of this non-accessibility. In such case, DWS will notify the Customer as soon as possible of the impossibility of providing remote access to the Customer's network and systems, including the IT System. It is the sole responsibility of the Customer to restore the remote access.

 

7.3.4. DWS will only provide itself access to the Customer's network and systems herein, including the IT System, to the extent necessary for the delivery of the Goods. This obligation applies to both remote access and to the access at the premises of the Customer.

 

Article 8 : good faith and collaboration

 

8.1. Parties undertake to perform the Agreement in good faith and in strict compliance with their respective commercial interests.

 

8.2. Notwithstanding the terms and project plans, agreed in the offer, Parties undertake to meet regularly in order to determine the state of affairs, concerning the performance by each of the Parties of its obligations resulting from the Agreement. The requests to hold these meetings are done in writing on the initiative of the most diligent Party. The meeting must be held within a reasonable period.

 

8.3. The Parties may, for each ordered Good, agree on the manner of periodicity and the object of the reports that DWS may possibly be obliged to present to the Customer. In this event, the Customer is held to communicate his approval or his eventual remarks concerning this report within the period determined by mutual agreement by the Parties. In the absence of a response from the Customer within this period, the report shall be considered accepted by the Customer.

 

Article 9 : liabilities

 

9.1. Any specified delivery time of the Goods is approximate only and shall not bind DWS and DWS shall not have any liability in this regard, unless otherwise stipulated in the offer.

 

9.2. In the event that the Goods are delivered damaged, or are not complete, or in the case of error, or any other conformity defect, the Customer shall be obliged to reject the Goods or to accept these only under written reservation. Any comment or complaint concerning the Goods must be sent to DWS in writing within ten (10) days (Belgium) - fifteen (15) days (abroad) after delivery. After this period, the Goods will be deemed accepted by the Customer.

 

9.3. A response from DWS to a belated complaint shall not prejudice the aforementioned and shall always be subject to all rights and without any prejudicial acknowledgement. The putting into use of the delivered Goods, even if the Customer has communicated its possible complaint under Article 9.2, shall also serve as an unconditional acceptance of the Goods. 

 

9.4. Communicating a complaint to DWS or the refusal or return of the Goods ordered however shall not suspend the obligation of the Customer to pay the invoice.

 

9.5. DWS reimburses the Customer only for damage (i) arising from a defect in the Goods or their subject, or (ii) sustained by fraud or deliberate error of DWS, all subject to the stipulations of the other provisions of Article 9. 

 

9.6. If a complaint is considered well-founded by DWS, DWS will, without being liable for any further compensation for damage, - at its own option - take back / repair / replace the Goods and / or proceed to refund or partially refund of the price received for the non-conforming part of the contract.

 

9.7. If the liability (pre-contractual, non-contractual or contractual liability) of DWS would be deterred, this will be limited in any case to the cover of direct damage. Liability for any form of indirect damage is excluded, such as loss or corruption of data (except the data object of hosting or back-up services), pure economic loss, loss of profits, loss of revenue, loss of customers, loss of reputation, third-party claims and loss of working hours related to Goods for which DWS's liability is deterred, etc. In any case, the aggregate liability of DWS, linked to the performance of its obligations under the Agreement:

 

 • with respect to insured loss, will not exceed the amount paid by DWS's insurer in respect of the damage in question; 

 

 • in respect of uninsured damages, will not exceed the total of the amounts invoiced excluding VAT during the last six (6)  months prior to the damage claim. If the Agreement is in force for less than six (6) months, the total amount invoiced during that period will be extrapolated to six (6)   months to determine the maximum amount as provided in the preceding sentence.  

 

9.8. DWS shall indemnify the Customer only for hidden defects in the Goods he delivered that manifest themselves and that are notified by the Customer in writing within a period of one (1) year from the delivery of the Goods or the date on which replacement Goods were delivered pursuant to Article 9.1 The manipulation of the Goods by the Customer or by a third party after the defect has become apparent, implies that the Customer is no longer entitled to a guarantee. 

 

9.9. DWS is not liable for the minor differences in structure, size, colour and design with respect to those stated in the Agreement, unless it is expressly clear from the Agreement that the structure, size, colour or design forms an integral part of the Agreement for the Customer. DWS may use the Goods changed by the manufacturer or other Goods, contrary to those mentioned in the Agreement, to the extent that they are equivalent to those specified in the Agreement. The following is not regarded as lack of conformity or a visible or hidden defect: slight differences in the colour or size of the Goods, provided these are technically unavoidable, are generally accepted or specific to the materials used.

 

9.10. Notwithstanding the other provisions of this Agreement, DWS cannot be held liable for:

 

 • damages resulting from force majeure, abnormal / incorrect use, irregular maintenance, fault of the Customer or a third party, wear or tear through external influences, ...; and / or

 

 • damages resulting from the modulation / processing / disassembly / modification of the Goods if this happened to elements that were not installed or delivered by DWS and / or if this was performed by others than DWS and / or without the prior written consent of DWS; and / or

 

 • if the delivered Goods are not used according to the normal terms of use and according to the conditions referred to in the information that is made available to the Customer in such case; and / or 

 

 • when the origin of the damage lies in the deficiencies or defects in the telecommunications, electricity environment, consumables; and / or

 

 • in any case of force majeure or any random measure.

 

9.11. In no event does DWS guarantee that the Goods are suitable to give an answer to a particular problem or a problem inherent to the activity of the Customer.

 

Article 10 : confidentiality

 

10.1. Both during and after the Agreement the Parties shall refrain from disclosing to third parties the contents of the Agreement. Any disclosure to third parties relating to the Agreement and / or its scope will therefore be done jointly by the Parties.

 

10.2. For the purposes of this Article "Confidential Information" means any information about the activities of the Parties, any affiliated company or its customers, obtained directly or indirectly by the other Party, under or in connection with the Agreement, including (but not limited to):

 

 • the information contained in all proposals, marketing and sales plans, contracts;

 

 • financial information of any kind;

 

 • computer programs including source codes, algorithms and software models developed and / or installed by DWS or that are the subject of a licence issued by DWS or otherwise provided by DWS;

 

 • the methods, strategies, opportunities, customer lists, know-how (including models, production and commercialization procedures), trade secrets and know-how of the Parties.

 

10.3. The following are not considered Confidential Information for the purposes of this Article (but excluding software developed by DWS which is always Confidential Information):

 

 • information that is generally known or that is obtained without a breach of the confidentiality clause in this Article;

 

 • information, developed independently by the Parties and without the use of Confidential Information, provided that this independence can be clearly demonstrated and documented.

 

10.4. Each Party undertakes among other things vis-à-vis the other Party:

 

 • to treat the Confidential Information as confidential and not to share it with third parties, except its agents, counsellors, employees, personnel or subcontractors for whom - in the context of the execution of the Agreement - it is strictly necessary to know such Confidential Information. The latter may have knowledge of such Confidential Information to the extent that agreements such as employment contracts or service agreements, which allow them to be connected to one or the other Party, contain a confidentiality clause that is at least as protective as the current clause, unless this third party is bound by professional secrecy; 

 

 • to use such Confidential Information only in connection with the performance of the Agreement, with the exclusion of any use for a purpose other than that agreed between the Parties and any use to its advantage or for the benefit of a third party;

 

 • protect the Confidential Information in the same way as its own confidential information, to respect the precautions regarding communications, access, copying and internal and external use of such Confidential Information;

 

 • to take all appropriate measures to ensure the protection of such Confidential Information;

 

 • not to store such Confidential Information for a period longer than necessary for the performance of its obligations;

 

 • not to copy the Confidential Information, to reproduce or store it on any medium, except insofar as copy, recording or reproduction is strictly necessary for the performance of the Agreement, given that all Confidential Information remains the property of the Party providing such Confidential Information and that it should be returned to such Party at its first request;

 

 • to make the Confidential Information immediately available to the other Party after the full performance of its obligations or immediately upon the request by the other Party and at the latest after the end of the Agreement, for whatever reason.

 

10.5. The Customer acknowledges that all documents and objects received from DWS and developed in performing the Agreement are the exclusive property of DWS.

 

10.6. Each Party furthermore undertakes to make every effort to ensure that the confidentiality obligations it has accepted are respected by its agents, counsellors, employees, personnel or subcontractors.

 

10.7. Each Party undertakes to refrain from any action or statement which could possibly harm their reputation and their respective abilities or to make any mutually denigrating communications in any way.

 

10.8. In the event of an infringement by a Party or its agents, counsellors, employees, personnel or subcontractors of the obligations under Article 10, such Party shall pay to the other Party fixed compensation for damage of ten thousand (10.000) Euros, without prejudice to the right of the other Party to be reimbursed for the amount of the actual damage it has sustained if such damage is higher than the aforementioned fixed amount and regardless to its right to pursue a legal claim such as a prohibitory injunction. 

 

10.9. This Article shall remain in force for a period of three (3) years after the end of the Agreement.

 

Article 11 : force majeure

 

In the event of force majeure or an incident that causes an obstacle for DWS in the execution of its obligations and that is not imputable to DWS, DWS maintains its right to prolong the delivery- and execution period or to terminate the Agreement with immediate effect by operation of law and without prior judicial intervention, by registered notice to the Customer, without DWS being obliged to prove the foreseeability of this situation and without being obliged to pay for damages. Are among other things considered as events of force majeure: fires, floods, wars, riots, strikes, lockouts, accidents, blockades, import or export restrictions, cessation of production or delivery by the manufacturer, and this all both in respect of a Party as well as its suppliers, subcontractors or other third parties involved, including the non-performance by such third parties.

 

Article 12 : publicity

 

12.1. Both during the Agreement and for one (1) year following its termination, each Party undertakes to inform the other Party in advance if it intends to make a communication to the public, subject to compliance with the provisions of Article 10, concerning a completed mission or a mission in progress.

 

12.2. In the framework of the Agreement, neither Party shall place / publish a written advertisement or public relations or promotional material that relates to the other Party or use the brands of the other Party without its prior written consent, except with regard to the logo of the Customer that DWS may depict on its websites as well as the logo of the Customer and the information about the project, which DWS may use in connection with its sales activities such as in its PowerPoints and SalesSheets to prospects. This Article shall remain in force for a period of ten (10) years after the termination of the Agreement.

 

Article 13 : non-solicitation clause

 

13.1. Both during the Agreement and for one (1) year calculated from the date on which the Agreement comes to an end, for any reason, each Party undertakes - both for itself and for its directors, subcontractors or other agents - not to make any direct or indirect recruitment offers to an employee, personnel or subcontractor of the other Party nor to recruit them direct or indirectly, under any status whatsoever (e.g. employee, personnel or subcontractor), subject to the prior written consent of the other Party.

 

13.2. In the event of a violation by a Party of the obligations under Article 13.1, the latter shall owe the other Party fixed and irreducible compensation for damage. 

 

This compensation for damage will be equal to the annual average gross remuneration paid by the injured Party to the recruited person during the last five (5) years. If the recruited person works for the injured Party under any status for less than five (5) years, the compensation for damage shall be equal to the annual average of the combined gross remuneration paid by the injured Party to the recruited person. 

 

However, the injured Party may demand higher compensation for damage if it demonstrates the existence and the scope of its damage, regardless to her right to pursue a legal claim such as a prohibitory injunction.

 

13.3. This Article does not apply in the event of bankruptcy or liquidation of either Party.

 

Article 14 : termination

 

The Customer may terminate the Agreement unilaterally as long as the Customer compensates DWS for the already delivered Goods and pays a fixed fee equal to 35 % (excl. VAT)   of the price of the Goods that have still to be delivered, as a mandatory compensation for executing this unilateral termination right. If the Agreement is terminated by any fault whatsoever of the Customer, DWS is entitled to the payment of the already delivered Goods, as well as a fixed fee equal to 35 % (excl. VAT) of the price of the Goods that have still to be delivered, notwithstanding the right of DWS to claim a larger compensation based on (i) a provision in the present general conditions or (ii) if DWS is able to demonstrates the existence and the scope of its larger damage.

 

Article 15: notices

 

15.1. For the execution of the Agreement the Parties declare to elect domicile at the address of its registered office, as indicated in the relevant offer.

 

15.2. Any notice will be deemed received insofar as it is not proved that it was received at an earlier date:

 • a)   in the case of delivery by carrier, once delivered;

 

 • b)   in the case of delivery by post, on the fifth (5th) day following the date of posting; 

 

 • c)   in the case of a fax, on the date of the transmission indicated by the transmission report of the fax; and 

 

 • d)   in the case of an e-mail, the date of sending as indicated on this e-mail.

 

15.3. Any change of address will be notified immediately by registered post to the other Party.

 

Article 16 : miscellaneous

 

16.1. The Agreement represents the entire agreement between the Parties and supersedes any prior agreement as well as all prior warranties or representations made by DWS about its object.

 

16.2. DWS may transfer all or part of its rights and obligations arising under the Agreement, without the prior written consent of the Customer to its affiliated companies, being any legal entity, in Belgium or abroad, existing, to be acquired or to be created, that directly or indirectly, is controlled by / controls or is under common Control with DWS, whereas the substantive and noun “Control” as used herein shall refer to the possession of the power to direct or cause the direction of the management and the policies of an entity, whether through the ownership of a majority of the outstanding voting rights or by contract or otherwise. 

 

16.3. No modification to the Agreement can take place without this first being negotiated, authorized and signed by a duly authorized representative of each Party and attached as an Annex to the Agreement. 

 

16.4. The invalidity of one of the provisions of the Agreement will in no way affect the enforceable nature of the other provisions. The Parties agree that if, and to the extent, that it is established by a competent judicial or administrative authority that a provision of the Agreement is unlawful, void or unenforceable, such provision will be replaced by a provision that is lawful, valid and enforceable and that follows the intent of the Parties as closely as possible and if such provision is instead valid or enforceable if the wording were to be modified, the duration were to be shortened and / or the scope were to be limited, the relevant provision shall apply having regard to the modified wording, duration and/or the scope to the extent necessary to make the provision valid and to approach the intent of the Parties as closely as possible.

 

16.5. No negligence of either Party in the exercise of a right stipulated in its favour in the Agreement, shall be interpreted as a waiver of the future rights with respect to those rights.

 

 

 

 

Article 17 : disputes

 

The Agreement is governed by Belgian law, excluding the Vienna Sales Convention (CISG). The courts of Antwerp, department Mechelen shall have jurisdiction on an exclusive basis to take note of whatever dispute that might arise with respect to the establishment, the interpretation or the execution of the Agreement.

 

Chapter ii : services of consultancy

 

Article 18 : description of the services

 

By means of services of Consultancy, DWS assists the Customer in his choice in the area of IT in a broad sense, according to the provisions of the relevant offer.

 

Article 19 : liability

 

Within the framework of the provision of services of Consultancy, DWS explicitly undertakes an obligation of means and grants the execution of its performances with the care that a Customer may expect from a good professional. Should the occasion arise, DWS’s obligations are however limited to the specifications published by the manufacturers and editors of software with regard to their products, published on the date of signing of the relevant offer.

 

Chapter iii : development and installation of software

 

Article 20 : development and installation of software

 

20.1. The development and the Installation as well as the sole Installation by DWS of the software specified in the relevant offer, is performed within the terms and according to the project plan determined by mutual agreement by the Parties.

“Installation” within the meaning of the Agreement means the installation and integration of the software by DWS in the IT System.

 

20.2. The development and the Installation of the software by DWS takes place in in accordance with the criteria of an obligation of means and in three phases. The sole Installation by DWS of the software is only submitted to the third phase.

 

A) First phase

 

DWS takes all the necessary measures for the development of the System Requirements of the software in close cooperation with the Customer as well as for the delivery of the System Requirements.

 

B) Second phase

 

DWS takes all the necessary measures for the development of the software in conformity with the System Requirements.

 

C) Third phase

 

DWS takes all the necessary measures for the Installation followed by a period of tests.

 

Article 21 : execution modalities of the services of development and installation of software

 

21.1. First phase : the system requirements

 

21.1.1. The Customer will make every effort to present to DWS all elements and information necessary for the analysis and documentation of the request for development of software and for the drawing up of the System Requirements.

 

21.1.2. The Customer guarantees the correctness, completeness or the interest of the presented elements.

 

21.1.3. After analysis of the request, of the demand and standards of quality of the Customer or of the information of which he disposes, DWS will proceed to drawing up and delivering the System Requirements.

 

21.1.4. As from the delivery of the System Requirements by DWS to the Customer, the latter disposes of the period determined by mutual agreement by the Parties in order to determine whether the System Requirements have been drawn up in conformity with the demands and standards of quality of the Customer.

 

21.1.5. Should the Customer be of the opinion that the System Requirements do not respond to these demands and / or standards, he will inform DWS hereof within aforementioned period and DWS will be held to remedy this.

 

21.1.6. By failure of reception of the written remarks by the Customer within aforementioned period, the System Requirements are considered to respond to the demands and standards of quality of the Customer.

 

21.1.7. In this event, DWS will draw up a written certificate of delivery of the System Requirements.

 

21.2. Second phase : development of the software

 

21.2.1. The delivery of the System Requirements marks the beginning of the period of development of the software by DWS.

 

21.2.2. DWS will make every effort in order to proceed to the effective development of the software in conformity with the System Requirements within the terms determined by mutual agreement by the Parties.

 

 

 

 

 

21.3. Third phase : installation of the software

 

21.3.1. DWS will make every effort to proceed to the Installation within the terms determined by mutual agreement by the Parties.

 

21.3.2. At the moment on which DWS has performed the Installation of the software and on which the software has bared the tests concerning reception determined by mutual agreement by the Parties, in a faithful way, DWS proceeds to drawing up a written document of the provisional reception of the software which marks the beginning of the period of tests in an operational environment.

 

21.3.3. The Installation is considered to be performed definitively at the moment on which the software is operational in the IT system of the Customer. In order to determine whether the software is operational in the IT system of the Customer, DWS performs tests on the software, determined by mutual agreement by the Parties, in an operational environment.

 

21.3.4. At the end of these tests, if the software may be considered as being operational, DWS will inform the Customer hereof. Subsequently, during the period specified by mutual agreement by the Parties, the Customer has the possibility to inform DWS in written concerning each Major Incident with regard to the software he has discovered. In this case, DWS offers a solution without remuneration or indemnification at the expense of the Customer.

 

21.3.5. Within the meaning of the Agreement, “Incident” means any problem, mistake, defect, fault, shortcoming or dysfunction affecting the software, reported to DWS by the Customer. Within the meaning of the Agreement, “Major Incident” means any Incident resulting in the (even temporary) non disposability of one or more functions of the software necessary for the IT system of the Customer.

 

21.3.6. If, at the end of aforementioned period, no Major Incident has been reported to DWS by the Customer, or as from the moment that DWS has offered its solution putting an end to eventual Major Incidents that have been reported to DWS by the Customer within aforementioned period, the software is considered to be delivered and received correctly and definitively.

 

Article 22 : intellectual rights

 

22.1. Under reservation of a different provision in the offer, DWS retains all intellectual property rights on the software developed by DWS as well as on all elements delivered by DWS during the execution of the Agreement  regardless of their nature or form (in a non-restrictive manner : source code, nl in html, pages, image files, sounds, videos, software, etc.)

 

22.2. DWS guarantees that the software it developed is not encumbered by any intellectual property rights to the benefit of a third party and does not form the object of a revindication by a third party. If the software developed by DWS infringes the intellectual property rights of a third party, DWS will attempt to do one of the following:

 

 • -      to obtain the right for the Customer to continue to use the software violating the aforementioned rights; or

 

 • -      to change the software that violates the aforementioned rights so that there is no longer a violation; or

 

 • -      to replace the software that violates the aforementioned rights by similar appropriate software that no longer infringes intellectual property rights.

 

TAKING INTO ACCOUNT THE FACT THAT such an obligation would only arise if the Customer has not caused a violation of the intellectual property rights of a third party through his own acts or omissions and ALSO TAKING INTO ACCOUNT THE FACT THAT if DWS, for any reason - within the context of the economic balance between the Parties as agreed or virtually agreed - is reasonably unable to achieve one of the aforementioned acts, the Customer may solely end this Agreement with immediate effect, by operation of law and without prior judicial intervention by sending a registered notice to DWS. For the avoidance of doubt, in the aforementioned event, the Customer cannot claim the performance of the Agreement.

 

22.3. Under reservation of a different provision in the offer, the Customer can in no way draw an intellectual property right of any nature from the Agreement or from its execution, on the software developed by DWS or on the system software or on the know how applying thereto, different from, in such case, the License as defined in Article 29.

 

 

Chapter iv : services of delivery of it products

 

Article 23 : description of the services

 

The service of delivery of hardware and / or software (hereinafter jointly referred to as “the Computing Products”) allows the Customer to   order IT Products from DWS. DWS orders these products in the name of and on behalf of the Customer and delivers these products or has these products delivered to the Customer as the case may be. 

 

Article 24 : liability

 

24.1.DWS does not take the place of suppliers or vendors of IT Products and acts in the framework of the service of delivery of IT Products merely as an intermediary. DWS acts in the name of and on behalf of the Customer and therefore cannot be liable, notwithstanding Article 9.2, in the event of (i) a poor functional choice by the Customer of the ordered IT Product, except if this choice results from the service of Consultancy provided by DWS by virtue of the Agreement, in which case Chapter II applies, (ii) the inadequate performance or malfunction of the IT Product, (iii) the non-performance by the supplier or vendor that should deliver the IT Product, of their obligations. 

Chapter v : support and maintenance

 

Article 25.1 : support

 

25.1.1. DWS shall take all the necessary measures for the delivery of the following Support regarding the software specified in the offer:

 

 • -      First aid Support by phone or otherwise remotely for all questions concerning the concerned software;

 

 • -      In case an incident is reported by the Customer, the Support shall  endeavour to determine whether this incident concerns the software;

 

 • -      In case an incident is reported by the Customer that does not concern the software, DWS shall notify the Customer and shall not have any other obligations concerning this incident;

 

 • -      In case an incident is reported by the Customer that does concern the software, Support shall endeavour to determine the severity of this incident by assigning it a severity level. The following severity levels shall apply:
 • Level 1: The operational functionality is no longer available;
 • Level 2: The operational functionality works with an unacceptable performance or is delayed;
 • Level 3: Certain non-important functions are no longer available affecting the operational functionality in a limited way;
 • Level 4: Certain important functions are no longer available though the operational functionality is not affected.

 

After the determination of one of the aforementioned levels, DWS shall begin the delivery of the service regarding Corrective Maintenance stipulated in Article 25.2 if the relevant offer was signed by both Parties. 

 

If the relevant offer concerning the services regarding Corrective Maintenance was not concluded or has been already terminated, DWS has no further obligation to perform. However, if the Customer, in this case, expressly requests it, DWS undertakes to negotiate in good faith and on a case by case basis with the Customer concerning a separate agreement for the delivery of Corrective Maintenance related to the incident reported. 

 

25.1.2. The Customer acknowledges that, in order to allow DWS to determine the levels stipulated in Article 25.1, it is essential that the Customer provides DWS with all the necessary information regarding the incident reported. The Customer undertakes to provide DWS with all reasonably necessary / useful information and assistance for the determination of the aforementioned levels. 

 

To that end, the Customer shall appoint one contact person who will act as the sole representative of the Customer with regard to the contacts with Support, and who shall be the sole person that shall be contacted in the framework of this Agreement. The Customer guarantees that this person possesses the necessary technical background in order to fulfil the obligations indicated in the present Article. 

 

The contact person for the Support is mentioned in the offer.

 

In case the contact person is replaced or if his coordinates are modified, the Customer shall inform DWS without delay concerning these changes. 

 

25.1.3. The coordinates and the availability of the Support are also mentioned in the offer.

 

25.1.4. Any further implementation modalities of the services of Support (ex. reaction time) are mentioned in the relevant offer.

 

Article 25.2 : maintenance

 

25.2.1. DWS provides the software Maintenance services specified in the relevant offer, which comprise :

 

a) Corrective Maintenance

 

The services regarding “Corrective Maintenance” comprise the offering of the solution resulting from an incident of which the source is attributable to the software, reported to DWS by the Customer.

 

Within the meaning of the Agreement, “Incident” means any problem, mistake, fault, shortcoming or dysfunction, affecting the software, reported to DWS by the Customer.

 

DWS determines whether a problem that has been reported by the Customer can be qualified as such an Incident of which the source is attributable to the software. In such case, DWS will proceed to Corrective Maintenance.

 

Should DWS, after having taken on an Incident reported by the Customer, determine that the source hereof is not attributable to the software, she will perform the necessary services regarding Corrective Maintenance : 

 

 • or by virtue of another agreement concluded with the Customer;

 

 • or at the written request of the Customer. In this case the services regarding Corrective Maintenance are the object of a supplementary distinct invoicing, according to the tarification in force with DWS at the moment of the delivery of these services.

 

The Services of “Corrective Maintenance” also comprise the offering of a solution as result of an Incident of which the source is attributable to an update or a new version resulting from adaptive Maintenance and of evolutive Maintenance.

 

 

b) Evolutive Maintenances

 

The services regarding “Evolutive Maintenance” comprise the development at the initiative of DWS of a New Version of the software developed and edited by DWS during the Agreement.

 

Article 26 : execution modalities of the services of corrective maintenance

 

26.1. The list of addresses and the telephone / fax / cell phone numbers to which the requests for Corrective Maintenance must be addressed are indicated in the relevant offer and DWS will immediately inform the Customer concerning each modification of this list.

 

26.2. The Customer will inform DWS of all Incidents he suspects or of which he has knowledge.

 

26.3. Firstly, the Customer informs DWS by telephone of each request for Corrective Maintenance and subsequently confirms his request in writing. The request is effective as from the date of sending (per e-mail, fax, …).

 

26.4. Firstly DWS will try to resolve the Incidents of which it was informed, by means of telephone or otherwise remotely.

 

26.5. Should DWS not succeed to solve the Incident by means of tele-Maintenance or otherwise remotely, it will go to the Customers premises in order to offer a solution for the Incident.

 

26.6. Could a definitive solution not be found quickly, DWS will try to deliver a temporary solution (by pass / work around).

 

26.7. Insofar as possible, the Customer will try to determine the source of the Incident before appealing to DWS. 

 

26.8. If the nature of the Incident allows this, the Customer will also  try to identify the elements allowing to reproduce the Incident. 

 

26.9. The availability of DWS and other further implementation modalities are mentioned in the relevant offer.

 

Article 27 : maintenance of the it system of the customer

 

The Customer concludes at his own expense a maintenance contract concerning his IT system and he will himself assure the management of incidents concerning this IT system.

 

Article 28 : duration and termination

 

28.1. The services regarding Support and Corrective Maintenance become each effective on the date of the signing of the relevant offer and are concluded for a determined duration of one (1) year.

 

28.2. At the end of this determined period of one (1) year, the Agreement concerning the services regarding Support and Corrective Maintenance will be extended automatically and tacitly for a new determined duration of one (1) year, and so on at each anniversary of the present Agreement, insofar as a Party has not priorly informed the other Party to terminate the present Agreement by registered mail at least three (3) months before the period of the current year, under penalty of nullity of the termination.

 

Chapter vi :

Granting of a revocable nonexclusive and non-transferable right of use

 

Article 29 : license

 

29.1. Should the relevant offer foresee this explicitly, DWS grants the Customer a revocable, nonexclusive and non-transferable right to the software (hereafter the “License”) specified in the relevant offer.

 

29.2. The Customer may in no circumstances rely on the Licence outside its commercial activities pursuant to its articles of association.  In practice, the Customer is prohibited from any type of use or acts which are not expressly provided for in Book XI Belgian Business Code, especially Titles 3, 5 and 6 in favour of the user or not expressly authorized by the Agreement, including: 

 

 • making permanent or temporary, full or partial, unauthorized reproductions of the software;

 

 • adjusting or having adjusted by a third party, any incidents related to this software, without the prior written consent of DWS, even if this adjustment is necessary in order to allow the Customer to use the software in a manner that is consistent with the intended use of the software;

 

 • proceeding to transfer or distribute the software, to post the software online, for example on the Internet, or to make any other communication of the software to the public;

 

 • decompiling the software, even for reasons of interoperability, without informing DWS in advance of its intentions and without obtaining the express consent of DWS;

 

 • the translation, adaptation, arrangement, change or evolving of the software without the prior written consent of DWS, even if these actions are necessary in order to allow the Customer to use the software in a manner that is consistent with the intended use of the software;

 

 • any form of distribution, including the renting or lending of the software;

 

 • the commercialization of the software or any other software based on the software.

 

29.3. The Licence is non-transferable and cannot be the subject of a sublicense. The Customer may under no circumstances allow or transfer a part or all of the Licence to a third party. 

 

29.4. The Licence is non-exclusive. DWS can freely decide to grant the (intellectual) (property) rights regarding the software to third parties.

 

Article 30 : access to the source codes

 

Unless otherwise stated in the offer, the Customer has no access to the source codes.

 

In case of problems of interoperability between the software and other software of the Customer (compatibility), DWS undertakes to take all reasonable measures to remedy this on first request at the current fee for Maintenance.

 

Article 31 : intellectual property rights

 

31.1. In no event can the Customer obtain any intellectual property right of any kind under the Agreement or its execution from the software, or the system software or the know-how that relates to this, other than in the case of the Licence as defined in Article 29.

 

31.2. If the Licence infringes the intellectual property rights of a third party, DWS will attempt to do one of the following:

 

 • -      to obtain the right for the Customer to continue to use the software violating the aforementioned rights; or

 

 • -      to change the software that violates the aforementioned rights so that there is no longer a violation; or

 

 • -      to replace the software that violates the aforementioned rights by similar appropriate software that no longer infringes intellectual property rights.

 

TAKING INTO ACCOUNT THE FACT THAT such an obligation would only arise if the Customer has not caused a violation of the intellectual property rights of a third party through its own acts or omissions and ALSO TAKING INTO ACCOUNT THE FACT THAT if DWS, for any reason - within the context of the economic balance between the Parties as agreed or virtually agreed - is reasonably unable to achieve one of the aforementioned acts, the Customer may solely end this Agreement with immediate effect, by operation of law and without prior judicial intervention by sending a registered notice to DWS. For the avoidance of doubt, in the aforementioned event, the Customer cannot claim the performance of the Agreement.

 

Article 32 : duration of the license - revocation

 

32.1. The License becomes effective on the date of the signing of the relevant offer and is concluded for a determined duration on one (1) year.

32.2. The License is granted with the sole purpose the performance of the Agreement. By consequence, the License will be revoked automatically and without prior notice of default as from the moment on which the Agreement, for whatever reason of whatever nature, can no longer be executed. In such case, the Customer returns to DWS the software as well as all documentation applicable thereto, and this according to the Articles 5.7. And 33.

 

32.3. The License is granted on a non-exclusive, revocable and non-transferable way for a duration equal to the duration of the Agreement. The Agreement will be extended automatically and tacitly for a new determined duration of one (1) year, and so on at each anniversary of the present Agreement, in so far as a Party has not priorly informed the other Party of its decision to terminate the Agreement by registered mail at least three (3) months before the end of the duration of the current year, under penalty of nullity of the termination.

 

Article 33 : restitution

 

33.1. Assuming that the Licence and / or the Agreement expires for any reason, the Customer shall return the software that he has in his possession to DWS as well as any documentation that relates thereto, notwithstanding any stipulation to the contrary and even in the event of bankruptcy of the Customer.

 

33.2. Any violation of the provisions provided in this Article shall give rise to the payment by the Customer of a fixed fee equal to twenty thousand (20,000) EURO in respect of compensation, taking into account the fact that if the damage actually suffered by DWS is higher than the above-mentioned amount, the Customer is obliged to indemnify DWS for the amount of actual damage suffered, regardless to the right of DWS to pursue a legal claim such as a prohibitory injunction.